Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:12

ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЧРЕЗ
НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА
ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ................................................. ....................................…………………………(наименoвание)

със седалище ................……... , адрес на управление ...............................................................,

предмет на дейност .................……………………………........................... .…...………...................................,

капитал .................................... лв., регистриран по ф. д. № ................./...............г. на ..…………………............. съд, данъчен номер …….……....………..................., БУЛСТАТ .…………………........., представляван от ...................................…......................................

 

ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Моля да ми бъде издадена лицензия за публичен склад за зърно.

Складовите помещения, в които ще осъществявам дейността си като публичен склад, се намират в: …......................…………………………………………….................................................................................

(област, община, населено място)

и представляват: ………………………………………………………...………………………................................…..…..

(вид на вместимостта, номер на клетката)

Към заявлението прилагам следните документи:

 1. Копие на решението за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние.
 2. Копие на документ за данъчна регистрация и номер по БУЛСТАТ.
 3. Копие на документи за правата на публичния склад върху силозите или складовите помещения и справка за вещни тежести и възбрани.
 4. Банков документ, удостоверяващ внесения депозит (неотменяема банкова гаранция) по чл.9, ал.4 от Закона за съхранение и търговия със зърно.
 5. Копия на документи, удостоверяващи сключените застраховки на складовите помещения срещу пожар, наводнение и земетресение.
 6. Декларация за изпълнение на технологичните изисквания.
 7. Копие на санитарно разрешително на регионалната хигиенно-епидемиологична инспекция.
 8. Копие на разрешително от регионалната служба за пожарна и аварийна безопасност.
 9. Последният годишен счетоводен отчет с всички приложения към него.
 10. Баланс и отчет за приходите и разходите към датата на подаване на документите за лицензиране.
 11. Справка за текущи задължения по банкови заеми и обезпечението им.
 12. Документ за платена държавна такса.

 

Дата: ………….      

  Подпис:………………

Подобни статии:
 

Реклама