Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:11
Вх. № ......../..... 200... г.                                                

ДО
СТОЛИЧНАТА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
София 1233, ул. "Враня" № 20


 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ............................... .........................(име, презиме, фамилия) на длъжност .................................

фирма ................................. ............................................................................................. с адрес

гр. /с/..................................... ............................. район ..............................................................

ул. (ж.к.) ................................................ .......................................... № ........ бл. .......... вх. .......

сл. тел. ............................., дом. тел. .....................................


 

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено становище по приложения проект за
обект: .................................................. ......................................................

подобект: ................................. ..................................................................

на адрес: гр. /с/ .......................... ............................... район .......................................................

ул. (ж.к.) ...................................................... ............................................ № ...... бл. ..... вх. .....

във фаза на проектиране ..............................................................................................................

 

ПРИЛОЖЕНИ: (с подчертаване)

1. Архитектурна част 5. Виза за проектиране 8. Разрешителни писма от ВК, Ел.,
2. ВК част 6. Кадастрална извадка топлофикация
3. ОВ част 7. Съгласие на живущите 9. ............................................
4. Технологична част 10. ..........................................

 

Проектант на обекта е ............................................. ...................................................................

Заявлението и проектът се представят в СРИОКОЗ от ................................... ............................................................ (име, фамилия, длъжност, фирма)

Настоящето становище ни е необходимо за представяне в Експертен съвет по устройство на територията на район .................................................. ..................................................................................

Уведомен съм, че за проектна документация, непотърсена до една година от месеца на завеждане, СРИОКОЗ не носи отговорност.


 

................. г. 

Подпис:...................................

Подобни статии:
 

Реклама