Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:10
Изх. № …………… от ……/…….... г

Вх. № ………….-……….
от …………………… г.

ДО
МИНИСТЪРА
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

З А Я В Л Е Н И Е

От ……………………………………………………………………………………………….,


Моля, на основание чл. 48 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с Наредба № 8 за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение N 3, за животинските видове от приложение N 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение N 3 и приложение N 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение N 5 да ми се издаде разрешение за:

І. Наименование на растителния или животински вид, за който се издава разрешителното (на български и латински)
................................ ........................…………………………………………………………
............................... ........................………………………………………………………….

II. Брой и/или тегло на екземплярите
........................................................…………………………………………………………
.......................................................………………………………………………………….

III.  Вида забрана по чл. 2 от Наредба № 8, за които се иска разрешителното
........................................................……… …………………………………………………
.......................................................………… ……………………………………………….

IV. Обстоятелство по чл. 3 от Наредба № 8, на основата на което се иска разрешителното
.............................. ..........................……… …………………………………………………
.............................. .........................……… ………………………………………………….

V. Период на действие на разрешителното
.......................................................……… ………………………………………………….

VI. Уреди средства и метода за улавяне или убиване – при изключения по чл. 2, т. 4 от Наредба № 8
........................................................…………………………………………………………
.......................................................………………………………………………………….

VII. Идентификационни данни на лицата, които ще осъществяват дейността за която ще изисква издаване на разрешителното.

За физически лица:

1. ……………………………………………………………………………………., ЕГН……………………….., адрес: област........…,. община………, гр.……… , район …………, ул. (бул.)................., № .. бл....., вх..., ет......, ап... …,
2. …………………………………………………………………, ЕГН……………………….., адрес: област........…,. община………, гр.……… , район …………, ул. (бул.)................., № .. бл....., вх..., ет......, ап... …,  

За юридически лица:

1. ……………………………………., ……………………………………………………… БУЛСТАТ:..………..............., с адрес на управлението: област...........…………, община,… …., гр.……… …, район…………, ул. (бул.)………, № ..…. бл. ..., вх. ..., ет. …., ап. …, сл.тел………........., факс..........................

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. копия от документи доказващи, че екземплярите са законно убити, уловени или придобити по друг законен начин:

1.1 ...................................., приложение №. ............... към заявлението;
1.2 ...................................., приложение №. ............... към заявлението;
1.3 ...................................., приложение №. ............... към заявлението;
......................................... .................................................................

 

За случаите по чл. 3, ал. 1, т. 1:

2. Експертиза изготвена от лица компетентни по предмета на изключението.

3. Писмено съгласие на собственика на имота или на растителните екземпляри за осъществяването на дейността, предмет на изключението.

 

Приложение: Съгласно текста.

 

 

……………………………......
/длъжност на заявителя/

…………………………….
/подпис и печат/

…………………………….
/име на заявителя/

Подобни статии:
 

Реклама