Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:10

ДО ........................

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От .........................................., ЕГН ...........................
Фирма .......................................................................
Лиценз № ................. Валиден до .........../......../......... година
Aдрес: гр. ......................., ул......................................, № ....., бл. ....., вх. ....., ет. ....., ап. .....
Телефон ..................., Факс ..................

Моля да ни бъде заверено разрешително - пътен лист № ........ от книжка № ................. за извършване на международен случаен превоз на ....................... броя пътници по схема ................

Пътуването ще се извърши с цел ...................................(туризъм, спортно, културно мероприятие и др.)

Превозът ще бъде извършен с автобус рег. № ...................... по следния маршрут: .................................................................., (основен маршрут и ГКПП, през които се преминава)

Страни, през чиято територия се преминава, без да се качват или без да слизат пътници ........................................................................................................................................

Въз основа на сключен договор с ............................................. отговорното за групата лице е ............................................... (посочват се имената на отговорника на групата)

Дата на започване на превоза: ............................... в .......... ч. от: ........................................................................(точен адрес на мястото на започване на превоза) и ще напусне територията на Република България през ГКПП: ..................

Дата на приключване на превоза: ............................ в ........... ч. във: ........................................................................ (точен адрес на мястото на приключване на превоза) и ще се завърне на територията на Република България през ГКПП: ..............................
За реализирането на превоза ще ни бъде нужно разрешително-бланка за следните държави: ...........................................................

Приложение:

  1. Списък на пътниците.
  2. Копие от лицензия за международен превоз на пътници.
  3. Копие от удостоверението за международен превоз на пътници.
  4. Копие от удостоверението за звездна категоризация на автобуса.
  5. Копие от договор за възлагане на превоза.
  6. Копие от документа, удостоверяващ заплащането на превоза.

 

 

Дата: ...............

Заявител:.............................
              (подпис и печат)

Подобни статии:
 

Реклама