Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:09

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение на организация по оползотворяване за изпълнение на задълженията по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки

 

ЗАЯВИТЕЛ: ………………………………..(наименование на юридическото лице, регистрирано по Търговския закон)

БУЛСТАТ: .........…….…………………………………………………………………………....

Данъчен номер ……………………………………………………………………………………

адрес на управление:

област .................................................................................,

община ................................................................................,

гр.(с.) .................................................................................,

ул. ......................................................................................,

(бл., вх., ап.) ........................................................................,

тел. .....................................................................................,

факс: ..................................................................................,

e-mail: .................................................................................,

 

Организацията се представлява от: ……………………………………………………..……..(трите имена на физическото лице или наименование на юридическото лице)

адрес:

област .................................................................................,

община ................................................................................,

гр.(с.) .................................................................................,

тел. .....................................................................................,

БУЛСТАТ …………………………………………(попълва се, ако лицето притежава такъв)

Данъчен номер ………………………………………………(попълва се, ако лицето притежава такъв)

 

            Моля, на основание чл. 62 от Закона за управление на отпадъците, да ми бъде издадено разрешение за изпълняване на задълженията по чл. 11 от ЗУО.

Към заявлението прилагам следните документи:

 1. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителя, издадено до три месеца преди подаване на заявлението.
 2. Нотариално заверено копие на картата за идентификация по регистъра БУЛСТАТ.
 3. Нотариално заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение от териториалното данъчно управление за липса на данъчни задължения на лицето.
 4. Нотариално заверено копие от митническата регистрация.
 5. Сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО, за дейностите по събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци или с общини, чрез които се осигурява изпълнението на задълженията по ЗУО и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
 6. Сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение за оползотворяване на отпадъците, образувани в резултат на дейността на членовете на организацията по оползотворяване.
 7. Програма по чл. 29, ал.1, т. 4 от Закона за управление на отпадъците, съдържаща:
  а) предварителен финансов разчет на избраната система за събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки и доказателства, че е финансово обезпечена като първоначална инвестиция и експлоатационни разходи;
  б) план, посочващ сроковете за сключване на договори с общини и минималния брой жители, които ще бъдат обслужвани от системи за организирано разделно събиране на отпадъците от опаковки, по години, в съответствие с целите по чл. 11 ал. 2, съгласно сроковете по § 9 от ПЗР на ЗУО;
  в) мерки за привличане на производителите и вносителите на опаковани стоки в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна система за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки;
  г) план за количествата оползотворявани и/или рециклирани отпадъци от опаковки, по видове опаковъчни материали;
  д) план за намаляване образуването на отпадъци от опаковки, включващ оптимизиране на опаковките и многократната им употреба, както и за влагане на рециклирани материали при производството на опаковки, когато това не противоречи на хигиенните и здравните норми;
  е) мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване или намаляване на нивата на събиране на отпадъците от опаковки и тяхното последващо рециклиране и/или оползотворяване;
  ж) план за информиране и привличане на потребителите за прилагането на разделно събиране на отпадъците от опаковки, включително образователни програми, насочени към детските градини, училищата и други;
  з) мерки за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм;
  и) мерки за компенсиране на евентуални негативни влияния върху пазарната цена на рециклираните материали.
 8. Документ за платена такса.
 9. Нотариално заверено удостоверение за регистрация на търговска марка съгласно чл. 62, ал. 5 от ЗУО.

 

 

Дата: ………………

Заявител:……………………………………..
(подпис и печат)

 Забележка. Настоящото заявление се подава на хартиен и електронен носител.

Подобни статии:
 

Реклама