Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:08
До
Кмета на
........................................

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

От .......................................................................................
(управител, собственик)
на .......................................................................................
(фирма)
домашен адрес .....................................................................
адрес на обекта ....................................................................

 

На основание чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл. 32 и чл. 33 от Правилника за неговото прилагане

МОЛЯ

да ми бъде издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия.

Прилагам следните документи:

1. Решение за съдебна регистрация.

2. Удостоверение за актуалното състояние на съдебната регистрация.

3. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.

4. Удостоверение за данъчна регистрация.

5. Удостоверение от данъчното подразделение по местонахождение на седалището на заявителя за дължими държавни вземания.

6. Свидетелство за регистрация на фискалното устройство съгласно Наредба № 4 от 1999 г. на Министъра на финансите.

7. Удостоверение за регистрация на търговския обект.

8. Санитарно разрешително от РИОКОЗ с включен текст "В обекта може да се продават цигари и други тютюневи изделия съгласно чл. 58, ал. 3 от Закона за Народното здраве".

9. Саморъчна декларация от ръководителя на фирмата, че в радиус от 200 метра от търговския обект няма: учебно заведение и здравно заведение.

10. Документ за платена такса.

11. Копие от Заповед или Протокол за категоризация - за заведенията за обществено хранене.

 

 

Дата: ...................

Подпис:......................

Подобни статии:
 

Реклама