Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:08
До Главния Архитект
На Община ......................

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

От .............................(пълно наименование и седалище (адрес на управление) на юридическо лице)
Булстат: .................. Данъчен № ..................
..............................................(или трите имена на физическо лице, № на л. к., ЕГН, адрес)

                Телефон: ..................                 Факс: ................

        

         Господин Главен Архитект,

         Моля, да ми бъде издадено разрешение за строеж на .................................................(вид на строителния обект - горски път, сграда, въжена линия и др.)

         в горския фонд в отдел ........................, подотдел ................................., местност ....................................., землище .............................., община ............................., област ........................

         отстояние от границите на застроителния план на гр. (с.) ..................................,

         отстояние от републиканската пътна мрежа ................ км,

         отстояние от промишлена (курортна, вилна) зона ............... км.

Към заявлението прилагам следните документи:

Документ за собственост или за отстъпено право на строеж;

Писмено съгласие на НУГ за извършване на исканото строителство;

Одобрено застроително решение или техническо задание;

Скица с указан начин на застрояване;

Одобрен проект на обекта;

Разрешения за: ........................................... .................................................................................

 

Дата: ...............

Подпис: ................

Подобни статии:
 

Реклама