Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:08

Вх.№.....................

ДО
Кмета на район "........................"

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на амбулантна търговия

 

от ............................................ .........................................................................
/трите имена на физическото лице или фирма на търговеца/

......................................... ............................................................................
/трите имена на лицето, което представлява търговеца/

............................................. ........................................................................
/адрес и телефон/

 

 

Господин кмете,

Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място за

извършване на амбулантна търговия:

Адрес: ................................... .............................................................................

Предмет на дейност: .................... ...........................................................

Обща площ на ............ кв. м, вт.ч. търговска .............. кв. м.

Прилагам следните документи:

1.................................. ...............................................................................
2............................................... ..................................................................
3.............................................. ...................................................................
4.............................................. ...................................................................

Подпис: .........................................

/име, фамилия, печат/

Подобни статии:
 

Реклама