Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:07

ДО
ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНО-
­МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от .................................. .............................................(точно наименование на фирмата износител)

гр. (с.) ................... ............................ ул. ............................. ........................................ № ......
телефон ............................................................ факс ........................ .........................................
Съдебно решение № ................/.................(дата), на .......................................(Окръжен съд; СГС)

БУЛСТАТ ....................... ...............................    № от НДР .............................. ............................

Господин Генерален директор,

Моля да бъде разрешен ИЗНОС за 2005 година

на: ........................................(наименование на стоката; вид; количество; брой; предназначение; пол)

за: ...............................................................(наименование на страните, за които се изнася стоката)

Заготвител на партидите: .............................. .......................................................... .......................................................... (Наименование на предприятието заготвител, регистрирано за износ, експортен номер, експортно депо)

Условия на заготовка: ...................................................... ........................ .......................... ........................................... (по български стандартизационни документи или по приложени изисквания на вносителя)

Изходящ ГКПП: .............................................................(ГКПП, през който стоката напуска страната)

 

За неверни данни виновните лица носят отговорност по чл. 313 от НК.

 

 

........................................................................
(име, презиме и фамилия на упълномощеното лице)

ПОДПИС:                   

(рег. № на пълномощното, дата на издаване, ЕГН)

 

гр.,....................... год.

печат

Подобни статии:
 

Реклама