Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:06

ДО
ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНО-
­МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ............................... ..................................................(точно наименование на фирмата вносител)

гр. (с.) ......................... ...................... ул. ..................................................................... № ......
телефон ...................................... ...................... факс .................................................................
Съдебно решение № ................/.................(дата), на .......................................(Окръжен съд; СГС)

БУЛСТАТ ..................... .................................    № от НДР ............... ...........................................

Господин Генерален директор,

Моля да бъде разрешен ВНОС за 2005 година

на: ........................................(наименование на стоката; вид; количество; брой; предназначение; пол)

от: ............................................................(наименование на страната, откъдето произхожда стоката)

След влизане в страната, стоката се насочва за: ............................................... (точен адрес на: склада за съхранение на стоката, помещението за карантиниране на животните; предприятие за преработка; предприятие за незабавно клане)

Входящ ГКПП: ...............................................(ГКПП, през който стоката ще бъде въведена в страната)

 

За неверни данни виновните лица носят отговорност по чл. 313 от НК.

 

........................................................................
(
име, презиме и фамилия на упълномощеното лице)
ПОДПИС:                   
(рег. № на пълномощното, дата на издаване, ЕГН)
гр.,....................... год.

печат

Подобни статии:
 

Реклама