Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:06

ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

 

От _________________________________________________________________

(наименование на дружеството съгласно съдебната регистрация)

____________________________________________________________________

( седалище и адрес на управление)

____________________________________________________________________

(пълен и точен адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № ___________ Година _____________ Данъчен номер __________

Телефон: _____________; Факс: ___________; e-mail _________________________

представлявано от ____________________________________________________

(трите имена)

ЕГН ________________, документ за самоличност: серия _____ № _____________

изд.на ___________, на длъжност _________________________________________

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Моля да бъде издадена лицензия по реда на Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ) за: ____________________________________________________________________

2. Лицензионната дейност ще се осъществява чрез следния обект:

___________________ _________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

(при необходимост се представя допълнително приложение)

3. Срокът на лицензията да бъде _____________________________ години.

(изписва се с думи)

4. Обосновка за срока на лицензията: ____________________________________ ________________________________ ____________________________________

(при необходимост се представя допълнително приложение)

5. Дружеството притежава (не притежава) лицензии по ЗЕЕЕ за други дейности:

________________________ ____________________________________________

(наименование и регистрационен номер на акта)

6. Дружеството има (няма) подадени заявления за лицензии по ЗЕЕЕ за други дейности:

____________________________________________________________________

(вид на поисканата лицензия, входящ номер на заявлението)

Приложени документи:

 1. Копие от съдебното решение за регистрация на дружеството;
 2. Оригинал от удостоверението за актуално състояние от съда по регистрацията на дружеството;
 3. Копие от удостоверението за данъчна регистрация на дружеството;
 4. Удостоверение от компетентния съд,че дружеството не е в производство по несъстоятелност;
 5. Декларации за това, че:
  a) на дружеството не е отнемана лицензията за същата дейност или срокът по член 52, ал. 3 от ЗЕЕЕ е изтекъл;
  б) са изтекли повече от шест месеца от влизането в сила на акта за отказа да се издаде лицензия за същата дейност, ако е имало такъв отказ;
  в) са спазени нормативните изисквания за безопасни условия на труд;
  г) са спазени нормативните изисквания относно техническата експлоатация на централи и мрежи;
 6. Заверени счетоводни отчети на дружеството за последните три години,  които включват счетоводен баланс по образец, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и следните приложения  – справка за дълготрайните материални активи, справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми, справка за участието в капиталите на други предприятия, справка за разходите и приходите от лихви, справка за извънредните приходи и разходи;
 7. Разрешение за ползване на обекта, чрез който ще се извършва дейността;
 8. Документи, доказващи правото на собственост, съответно правото на ползване върху обекта (обектите), чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, със съответните скици и карти на съответните мрежи;
 9. Данни за техническото състояние на енергийния обект и за техническите и експлоатационните му характеристики и за обслужващата го инфраструктура;
 10. Оценка за въздействието върху околната среда - решение за въздействието върху околната среда при задължителна оценка по ЗООС или решение за преценка на влиянието върху околната среда, утвърдена със заповед на кмета на общината в случаите по чл. 20, ал.2 от ЗООС;
 11. План за развитие на дейността;
 12. Данни за опита на дружеството относно извършването на подобна дейност;
 13. Данни за управленската и организационна структура на дружеството, както и за образованието и квалификацията на ръководния му персонал;
 14. Данни за упълномощения представител на дружеството, който го представлява във взаимоотношенията с Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР);
 15. Разрешение за водоползване (прилага се в случаите,  когато се изисква по Закона за водите);
 16. Документ за внесена държавна такса;
 17. Правила за работа с потребителите;
 18. Правила за работа при аварийни ситуации;
 19. Правила за работа на оператора на преносната мрежа;
 20. Други приложения: ______________________

 

(Забележка: Документите по т.17, 18 и 19 се прилагат, когато искането е за издаване на лицензия за дейност  по пренос на електрическа енергия,  топлинна енергия или  природен газ, или по разпределяне на електрическа енергия или природен газ.)

Задължавам се да представя всички документи, които ДКЕР ми поиска допълнително за издаването на лицензия, в съответствие с изискванията на закона.

За представител, който да представлява дружеството в отношенията с ДКЕР, упълномощавам:

________________________ ____________________________________________

(трите  имена)

ЕГН ________________, документ за самоличност: серия _____ Nо _____________

изд.на ___________,

 

 

 

Дата ____________                                     

Подпис ____________________ (печат)

 

 

Забележка: Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в ДКЕР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението.

Подобни статии:
 

Реклама