Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:02

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ........................................................................(пълно наименование на лицето),

регистрирано ..............................................................(акт за регистрация),

седалище и адрес на управление: .............. .............................. телефон: ............................. факс: ............................... данъчен номер: ....................... БУЛСТАТ: ............. ............... юридическото лице се представлява от: ......................................

 

Моля да ми бъде издадена лицензия за предоставяне на социални услуги за деца, а именно: ......................... ..... ......................... .................... ...................... (описание на социалната услуга)

 

Прилагам:

  1. Заверен препис от решение за първоначална съдебна регистрация.
  2. Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението.
  3. Удостоверение, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадено от компетентния съд.*
  4. Заверен препис от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ.
  5. Заверен препис от удостоверението за данъчна регистрация.
  6. Свидетелство за съдимост на лицето, а за юридическите лица - на членовете на управителните им органи.
  7. Описание на социалната услуга - за кого е предназначена, дейности, които ще се извършват, човешки и материални ресурси, финансов план.

* Забележка Документ по т. 3 подават само лицата, регистрирани по Търговския закон.

Подпис:..................
Печат

Подобни статии:
 

Реклама