Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:01

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА РО ДАИ
ГР. .......................

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

за извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация

за извършване на таксиметров превоз на пътници

 

От ................................................................. - управител на ...............................
община: ........................ населено място: ..........................
адрес: .................................................................... тел.: .........................
Номер по БУЛСТАТ ..........................

 

I. Моля да бъде извършена регистрация и издадено удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Транспортната дейност на търговеца се ръководи от ........................................................, ЕГH .................................., притежаващ удостоверение за професионална компетентност серия ....., № ................

Прилагам следните документи:

  1. копие от съдебното решение за регистрация;
  2. удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението;
  3. копие на удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ;
  4. договор за назначаване на ръководителя на транспортната дейност;
  5. свидетелство за съдимост на ръководителя на транспортната дейност;
  6. копие на удостоверение за професионална компетентност на ръководителя на транспортната дейност.

 

II. Моля да бъдат вписани следните автомобили в списъка към удостоверението за регистрация:


по
ред

Регистра-
ционен
номер

Рама
номер

Марка

Модел

Дата на
първа
регистрация

№ протокол
за преглед за
трансп. годност

1

2

3

4

5

6

7

....

..............

............................

.............

............

.................

.......................

....

..............

............................

.............

............

.................

.......................

....

..............

............................

.............

............

.................

.......................

....

..............

............................

.............

............

.................

.......................

....

..............

............................

.............

............

.................

.......................

....

..............

............................

.............

............

.................

.......................

....

..............

............................

.............

............

.................

.......................

....

..............

............................

.............

............

.................

.......................

....

..............

............................

.............

............

.................

.......................

....

..............

............................

.............

............

.................

.......................

....

..............

............................

.............

............

.................

.......................

....

..............

............................

.............

............

.................

.......................

....

..............

............................

.............

............

.................

.......................

 

 

...................

............................

    (дата)

(подпис и печат)

 

Забележка Точка II се попълва само при наличие на автомобили при подаване на заявлението от превозвача.

Подобни статии:
 

Реклама