Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:01
ДО
.................................... СЪД
ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

от ............................................................, ЕГН ...........................,

л.к. №..............................., издадена на ......................... г. от МВР – ..................,

жив. в гр. .............., ж.к. ................., ул. ..................................., бл. .........., ет. ...., ап. ......

ликвидатор на ............................... ООД

 

ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪДИИ,

 

Моля, на основание чл. 273, ал.1 от ТЗ да постановите решение за заличаване на .......................... ООД от търговския регистър.

 

След провеждането на ликвидация на дружеството имуществото му беше осребрено и кредиторите му - удовлетворени. Останалата сума беше разпределена между съдружниците с разпределителен протокол.

 

Приложение:

  1. Разпределителен баланс на имуществото между съдружниците;
  2. Копие от страницата в "Държавен вестник", на която е обнародвана поканата до кредиторите на дружеството да предявят вземанията си;
  3. Доказателства по чл. 272 от ТЗ, че кредиторите на дружеството са удовлетворени;
  4. Квитанция за внесена държавна такса;
  5. Квитанция за платена такса за обнародване в Държавен вестник".

 

 

Дата: ................

С уважение: ...............

Подобни статии:
 

Реклама