Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:00
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
СОФИЯ

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

от ........................................................................
(наименование на фирмата)
............................................................................
(адрес, телефон, факс)

ГОСПОДИH ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Моля фирма .................................. с лиценз № .............., валиден до ............., да бъде допусната до разпределение на квотата ЕКМТ/СЕМТ многократни разрешителни за .............. г.
Фирмата разполага със следните автомобили или състав от пътни превозни средства (автомобил с ремарке или влекач с полуремарке):

1. "Зелени и сигурни":


по
ред

Автомобили/
влекачи

Ремаркета/
полуремаркета

Обща
товаро-
носи-
мост
или
закрит
обем

рег.

поре-
ден
№ от
спи-
съка
към
ли-
ценза

годи-
на на
произ-
вод-
ство

това-
роно
си-
мост
или
закрит
обем

рег.

поре-
ден
№ от
спи-
съка
към
ли-
ценза

годи-
на на
произ-
вод-
ство

това-
роно
си-
мост
или
закрит
обем

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

 

2. "Евро 3 сигурни":


по
ред

Автомобили/
влекачи

Ремаркета/
полуремаркета

Обща
товаро-
носи-
мост
или
закрит
обем

рег.

поре-
ден
№ от
спи-
съка
към
ли-
ценза

годи-
на на
произ-
вод-
ство

това-
роно
си-
мост
или
закрит
обем

рег.

поре-
ден
№ от
спи-
съка
към
ли-
ценза

годи-
на на
произ-
вод-
ство

това-
роно
си-
мост
или
закрит
обем

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

...

.....

.........

........

..........

.....

.........

........

..........

..........

 

През .... г. съм ползвал .... бр. ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за "по-зелен и сигурен" автомобил / ..... бр. ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за "Евро 3 сигурен" автомобил.

Към заявлението прилагам следните документи:

  1. копие на списъка към лиценза по Наредба № .........;
  2. за всяко превозно средство, посочено в заявлението, копие от:
   - заверени сертификати за съответствие с изискванията на Pезолюция наЕКМТ- CEMT/CM (2001)9/FINAL, съгласно т. ..... и т. ....., с приложени към тях копия на пълномощия съгласно т. ..... на Заповед № .....;
   - договора за наем или лизинг с изрично посочен VIN код на пътнотопревозно средство;
   - свидетелството за регистрация в КАТ с посочен VIN код на пътнотопревозно средство;
   - знака за преминат годишен технически преглед;
  3. декларация за липса на парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителнифондове;
  1. декларация, че е запознат със Заповед № .....

 

Управител: ........................
(подпис, печат)  

Подобни статии:
 

Реклама