Заявление за вписване в публичния регистър на пункт за обмяна на валута

Печат
Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 17:59

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в публичния регистър на пункт за обмяна на валута

 

от 1. Пълно юридическо наименование ............................. .......................... ......................................................................................... ..................................................................................... ...........................................................

(фирма и вид на търговеца по съдебна регистрация)

2. Седалище ........................................................ .....................................................................

3. Рег. по фирмено дело № .........................................................................................................

4. БУЛСТАТ ......................................................... ......................................................................

5. Номер по НДР .................................................... .....................................................................

6. Удостоверение за регистрация, № и дата ........................... .......................................................

11. Адрес и телефон на новооткритите пунктове за обмяна на валута:
1. ............................................. ................................................................................................
2. ............................................ .................................................................................................
3. ............................................ .................................................................................................
и т.н.

Моля, гореспоменатите пунктове да бъдат вписани в публичния регистър на обменните бюра.

Приложение: ...... броя документи, посочени в чл. 6, ал. 3, т. 10 и 11.

 

 

Дата: .................

Заявител: ............................
                  (подпис и печат)

 

             Забележка: Заявлението се попълва с печатни букви и се подписва от едноличния търговец или от представляващия юридическото лице съгласно решението за съдебна регистация и се подпечатва с печата на търговеца.

Подобни статии: