Последно променен на Понеделник, 23 Август 2010 21:01

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в публичния регистър на обменните бюра

 

от 1. Пълно юридическо наименование .................................................................... ................................... ......................................... ........... ............ ........ .................... .................... ........................ ......

(фирма и вид на търговеца по съдебна регистрация)

2. Седалище ................................................. ............................................................................

3. Рег. по фирмено дело № ................................ .........................................................................

4. Адрес на управление ............................... ...............................................................................

5. Адрес за кореспонденция .......................... ..............................................................................

6. Лица представляващи търговеца:
1. ............................................................... ..............................................................................
2. ................................... .......................... ................................................................................
и т.н.

7. Лице за контакти ................................................. ...................................................................

(име, презиме, фамилия, длъжност, телефон/факс)

8. БУЛСТАТ .................................. ....................................... ......................................................

9. Номер по НДР ..........................................................................................................................

10. Открити банкови сметки в страната и чужбина (номер на сметката, име на банката, банков код):
1. ................................................................. ............................................................................
2. ........................................ .....................................................................................................
3. ................................... ................................................................. .........................................
и т.н.

11. Адрес и телефон на пунктовете където ще се извършва обмяната на валута:
1. ........................................................... ..................................................................................
2. ............................................................ .................................................................................
3. ................................................ .............................................................................................
и т.н.

Моля, управляваният и представляван от мене търговец да бъде вписан в публичния регистър на обменните бюра.

Приложение: ...... броя документи, посочени в чл. 6, ал. 3, т. 1-12

 

 

Дата: .................

Заявител: ............................
                  (подпис и печат)

 

             Забележка: Заявлението се попълва с печатни букви и се подписва от едноличния търговец или от представляващия юридическото лице съгласно решението за съдебна регистация и се подпечатва с печата на търговеца.

Подобни статии:
 

Реклама