Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 17:58
ДО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕТРОЛОГИЯ

 

ЗАЯВКА
За изпитване на тип фискално устройство съгласно
Изискванията на Наредба № 4 от 16.02.1999 г. на
Министъра на финансите

 

1. Лице производител: ........... .......................................... (точно юридическо наименование)

................................ ....................................... (адрес на управление)

Данъчен номер: ................. .............. телефон/факс: .............................................

................................. ............................
(трите имена на ръководителя)

2. Фирма вносител: ..................................................... (точно юридическо наименование)

....................................................................... (адрес на управление)

3. Тип на фискалното устройство или системата: ........................... .............................. (точно наименование и означение на типа)

4. Централно регистриращо устройство (попълва се само за ЕСФП) ............ ............................................. (точно наименование и означение на типа)

5. Бензиноколонки, газоколонки (попълва се само за ЕСФП) ................... ...................................... (точно наименование и означение на типа)

6. Изпитвателен обект (попълва се за ЕСФП, мрежа и система) ................ ............... (наименование и адрес на обекта, на който се извършва изпитването)

 

 

............... г.

Заявител: ..............................
(фамилия, длъжност,
подпис, печат)

 

Реклама