ПЪЛНОМОЩНО


Долуподписаният ............... , постоянен адрес: гр./с. ............... ,ЕГН ............... ,
л.к. № ............... , издадена на ..............., от МВР гр. ............... в качеството си на ............... на търговско дружество ............... със седалище и адрес на управление гр. ............... ,вписано в търговският регистър на ............... съд ,по ф.д. № ............... от ............... ,с БУЛСТАТ ...............
на основание чл. 26 от ТЗ

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

............... , постоянен адрес: гр./с. ............... ,
ЕГН ............... ,
л.к. № ............... , издадена на ............... , от МВР гр. ............... ,
със следните права:
Да извърши от името и за сметка на дружеството следните действия:
1. Да сключва договори за покупко-продажба и транспортиране на стоки от името и за сметка на дружеството.
2. Да изпълнява от името и за сметка на дружеството задълженията по договорите.
3. Да приема изпълнение от името и за сметка на дружеството във връзка със сключените договори.
4. Във връзка с плащанията по договорите да поема от името и за сметка на дружеството менителнични задължения, включително и като издава запис на заповед.
5. Да извършва всякакви други действия изцяло в полза на правото на пълномощника да представлява дружеството при извършването на посочените по-горе действия пред всички държавни, общински, съдебни и други организации.
6. Да изпраща, подписва и води цялата кореспонденция относно извършените по силата на това пълномощно действия.
7. При необходимост да извършва разваляне на договори и предявяване на неустойки по тях.
8. Пълномощникът може да преупълномощава други лица с извършването на горепосочените действия.
Това пълномощно следва да се тълкува изцяло в полза на правото на пълномощника да представлява търговското дружество.


Дата: ...............
Гр./с ...............

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:......................

Подобни статии:
 

Реклама