ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ..............................., ЕГН ......................., притежаващ(а) л.к. № ..........................., изд. от МВР – ....................., в качеството си на Изпълнителен директор и представляващ "..........................", със седалище и адрес на управление в гр. .........................., вписано в търговския регистър при ......................... окръжен съд по ф.д. ......................., парт. № .........., том ..., стр. .............,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..............................., ЕГН ......................., притежаващ(а) л.к. № ..........................., изд. от МВР – ....................., живуща в гр. .............................., със следните права:

Да учреди от името на "..............................." договорна ипотека в полза на ТБ "......................" АД, чрез клон ...................., върху следния недвижим имот, собственост на ".............................":

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
(подробно описание на имота съгласно нотариалния акт за собственост)

Ипотеката се учредява във връзка със сключен договор за кредит от ............г. между ТБ "....................." АД и "....................................".

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.........................

Подобни статии:
 

Реклама