П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният .........................., роден на .......................г., л. карта №................., издадена на ..........................г. от МВР – ..................., в качеството си на Изпълнителен директор / Управител е компетентен да представлява "........................." АД / ООД със седалище и адрес на управление гр............................, рег. по ф. дело №.....................г. по описа на ..................... съд, парт. №.................., том ....., стр................,

УПЪЛНОМОЩАВА

......................, ЕГН ..................., притежаващ л.карта №..................., изд. на ......................г. от МВР - .................., местоживеене гр....................

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА

Да извършва от името и за сметка на упълномощителя следните действия: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

като представлява дружеството пред всички държавни и общински институции, физически и юридически лица.

Пълномощникът има/няма право да преупълномощава други лица за извършването на посочените действия, като е длъжен незабавно да уведоми упълномощителя за извършеното преупълномощаване и да даде отчет за извършените действия.

Настоящото пълномощно има срок на действие до ......................г.

Дата: ...............г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
/............................................./

Подобни статии:
 

Реклама