П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният .........................., роден на .......................г., л. карта №................., издадена на ..........................г. от МВР – ..................., в качеството си на Изпълнителен директор / Управител е компетентен да представлява "........................." АД / ООД със седалище и адрес на управление гр............................, рег. по ф. дело №.....................г. по описа на ..................... съд, парт. №.................., том ....., стр................,

УПЪЛНОМОЩАВА

........................................................., ЕГН ..................., притежаващ л.карта №..................., изд. на ......................г. от МВР - .................., местоживеене гр....................

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА

Да извършва от името и за сметка на упълномощителя всякакви действия, включително и разпоредителни, като представлява упълномощителя пред всички лица, организации и институции в страната и в чужбина. Тези действия включват, но не се ограничават до:

.......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
(примерно изброяване на действията и сделките, които упълномощеният може да извършва).

Настоящото пълномощно има срок на действие до ......................г.

Дата: ...............г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
/............................................./

Подобни статии:
 

Реклама