ПРОТОКОЛ от заседание на ГУТ

Днес ………… се проведе заседание на Групата по условия и труд към фирма ………….. при следния дневен ред:

1.Запознаване с физиологичния режим на труд и почивка във фирмата
докладвал: ръководител ...................... ..........................................................................

2.Обсъждане на резултатите от проведените профилактични медицински прегледи на работниците
докладвал: ръководител ....................... ................................................ ..........................

3.Преглед на изпълнението на мерките приети въз основа на направената оценка на риска.
На заседанието присъстваха :

- Председател ............................. .....................................

- Член ...................................... .........................................

- Член ..................................... ..........................................

- Член ..................................... ..........................................

- Член ...................................... .........................................

По първа точка от дневния ред .......................................................................... запозна присъстващите с необходимостта от въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка за постигане на устойчива работоспособност, за намаляване на умората и опазване на здравето на работещите

По втора точка от дневния ред.......................................................................... запозна присъстващите с анализа на проведените профилактични медицински прегледи на работниците
По трета точка от дневния ред бе проведена дискусия относно изпълнението на мерките приети въз основа на направената оценка на риска.
Отношение по въпроса взеха всички присъстващи на заседанието

протоколист: .............................................

председател на ГУТ: .............................................

 

Реклама