ПРОТОКОЛ от заседание на ГУТ

Днес ……….. се проведе заседание на Групата по условия и труд към фирма ………….. при следния дневен ред:

1. Запознаване с оценката на риска във фирмата.
докладвал: ръководител ..........................................................................
2. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
3. Фирмена политика и организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
водеща роля на работодателя;
задължения на органите по безопасност и здраве;
обслужване от служба по трудова медицина
Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес :
задължения на работодателите и работниците – чл.4, чл.14, чл.16, чл.19, чл.26 и чл.34 от ЗЗБУТ;
правилник за вътрешния трудов ред;;
Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, действия върху здравето и работоспособността, превантивни мерки, колективни средства за защита, използване на ЛПС.
Трудов травматизъм и професионална заболеваемост–здравни, социални и икономически последици.
Социално партньорство, права и задължения на представителите, основни задачи на ГУТ, работа в екип.
Инструктажи и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.

На заседанието присъстваха :

- Председател...................................................

- Член...............................................................

- Член

 

По първа точка от дневния ред ............................................................... запозна присъстващите с резултатите от оценката на риска във фирмата.
По останалите точки от дневния ред …………… запозна присъстващите с нормативната база, фирмената политика и организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, правата, задълженията и отговорностите на участниците в трудовия процес. Основно внимание бе обърнато на правата и задължения на представителите, както и на основните задачи на ГУТ.

Отношение по въпроса взеха всички присъстващи на заседанието

протоколист: ………..

председател на ГУТ: ………….

Дата ……………………

 

Реклама