ПРОТОКОЛ

Днес …………… се проведе общо заседание на работниците и служителите на фирма

На събранието присъстваха всички работници и служители.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА СЪБРАНИЕТО: Избиране на представители на работниците и служителите за създаване на група по услвия на труд /комитет по условия на труд на основание чл. 27 и чл. 28 от ЗЗБУТ.

 

На събранието бяха предложени и избрани:

1.................... - председател на ГУТ/КУТ
2.................... - протоколчик, представител на работниците и служителите
3..................... - представител на работниците и служителите
4..................... - представител на работниците и служителите
5..................... - представител на работниците и служителите

Дата:………………….

Протоколчик:..............

 

Реклама