ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, на .…………………..20..... г., в гр. …………………........................ между:

1. ........................................... ..................................................... с ЕГН: ……………………...

с адрес: ................................................. ............................................................. ....................................

.......................................................... ......................................................... .............................................

телефон: …….………………….. факс: …….………………….. e-mail: …….……………………

на длъжност ............................................................ ........................................................... ...................

 

и

 

2. ..................................................... ........................................... с ЕГН: ……………………...

с адрес: ......................................................... ......................................................... ................................

..................................................... ...........................................................................................................

телефон: …….………………….. факс: …….………………….. e-mail: …….……………………

на длъжност .............................................................. ............................................................. ...............

 

се състави настоящият Приемо-предавателен протокол:

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

......................................................................... ............................................................................

Настоящият приемо-предавателен протокол се състави в три еднообразни екземпляра – по един за предаващия и приемащия и един за

.................................................... ........................................

 

ПРЕДАЛ: .....................

ПРИЕЛ:........................

 

Реклама