П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, ..................20...... г., в гр. ........................., долуподписаният ....................................................., ЕГН..............................., в качеството си на Управител на "................................" .................. , със седалище и адрес на управление:................................................................................ , регистрирано в ......... по ф.д. № ..........................г., взех следното решение:

Да извърша съкращаване в щата на "......................" ...................., гр. ........................., като премахна, считано от днес, следната длъжност: ...............................

 

Подпис: ......................................

Подобни статии:
 

Реклама