ПРОТОКОЛ

Днес, .................. г.

В изпълнение на Заповед No. .................. се проведе заседание на комисия в състав:

1. .................................................... /трите имена и длъжност/
2. ....................................................
3. ...................................................

В изпълнение на поставенатра задача, комисията извърши преглед на щатното разписание на предприятието и извърши преценка за квалификацията и начина на изпълнение на възложените задачи от служителите, заемащи съкратената длъжност “...................................................” и сходната на нея длъжност “..........................................................”

В резултат на извършената преценка, комисията предлага да бъде прекратен договора на ..................................................., ЕГН ....................................... Мотивите за това са следните:

При извършената преценка, бяха взети предвид следните критерии:

1. Квалификация
2. Качество и начин на изпълнение на възложените задачи.

По отношение на квалификацията:

-
-

По отношение качеството и начина на изпълнение на възложените задачи:

-

-

Членове на комисията:
1. .......................................
2.........................................
3.........................................

 

Реклама