ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на съдружниците
в ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
…………………………………………………………………………

Днес, ............................. 200... г., в ………………. часа, в гр...................................., се проведе учредително заседание на общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност …………………………………………………………………….
Присъстваха съдружниците:
1. .............................................................................., ЕГН .........................................., лична карта No. .................. издадена от МВР гр. ................. на ...................... г. Живущ в гр. ......................................., ул. ............................................................................................................
2. .............................................................................., ЕГН ............................................, лична карта No. .................. издадена от МВР гр. ................. на ...................... г. Живущ в гр. ......................................., ул. .......................................................... ..................................................
3. ..............................................................................., ЕГН ............................................., лична карта No. .................. издадена от МВР гр. ................. на ......................................... г. Живущ в гр. ......................................., ул. .............................................................................................................
4. .............................................................................., ЕГН ........................................., лична карта No. .................. издадена от МВР гр. ................. на ...................... г. Живущ в гр. ......................................., ул. ............................................................................................................

 ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО:

1. Обсъждане проект за дружествен договор на дружеството.
2. Избиране на управител на дружеството.
Представяне на доказателства, че капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Съдружниците обсъдиха представения проект на дружествен договор. Не бяха направени никакви забележки и нови предложения.
Съдружниците обсъдиха необходимостта от назначаване на управители на дружеството за срок от ………. години.
За управители на дружеството бяха избрани:
1. .............................................................................., ЕГН .........................................., лична карта No. .................. издадена от МВР гр. ................. на ...................... г. Живущ в гр. ......................................., ул. ............................................................................................................
2. .............................................................................., ЕГН ............................................, лична карта No. .................. издадена от МВР гр. ................. на ...................... г. Живущ в гр. ......................................., ул. .......................................................... ..................................................

 

В резултат на разискванията по обсъжданите въпроси, общото събрание на съдружниците взе следните решения:
Р Е Ш И

По точка 1:

Съдружниците приемат дружествения договор, което удостоверяват с подписването му.

- Наименование на дружеството: Фирма: “.......................................” ООД, транслитерация:  ....................................... Ltd.;
- Седалище и адрес на управление: Седалището на дружеството е в гр. ..................................................
Адресът на управление на дружеството е в гр. ............................................................................., ул. .........................................................................................
- Предмет на дейност: Дружеството има следния предмет на дейност: .................................................
.......................................... .......................................... .......................................... ..........................

-  Срок на действие на дружеството: дружеството се образува за неопределен срок.
-  Размер на капитала: капиталът на дружеството е в размер на ……………/………………………..………………………/ лева, разпределен в ……. (………………………….) дяла, всеки един с номинална стойност …………. (…………) лева.
-  Размер на дяловете на съдружниците: съдружниците участват в капитала на дружеството с дялове, както следва:
1. ...................................................... – ..... (..............................) дяла по ……………. лева, или общо ................ (...................................) лева, представляващи .......... % от капитала на дружеството
2...................................................... – ..... (..............................) дяла по ……………. лева, или общо ................ (...................................) лева, представляващи .......... % от капитала на дружеството

- Управление и начин на представителство: дружеството се управлява и представлява от двама управители заедно и поотделно.

По точка 2.
1. Назначава за управители на дружеството, за срок от ………. години, лицата:
1. .............................................................................., ЕГН .........................................., лична карта No. .................. издадена от МВР гр. ................. на ...................... г. Живущ в гр. ......................................., ул. ............................................................................................................
които ще управляват Дружеството заедно и поотделно.
2. Възлага на управителя г-н  .............................................. да извърши необходимите действия за вписване на дружеството в търговския регистър.

ПОДПИСИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

1/ ...........................................

2/ ...........................................

3/ ...........................................

4/ ...........................................

Подобни статии:
 

Реклама