П Р О Т О К О Л

от Учредително събрание на съдружниците

в "................................" ООД

Днес, ................... г. в гр. София се проведе учредително събрание, на което присъстваха:

1. ............................, ЕГН ......................, притежаващ л.к. №.................... изд. на ...................г. от МВР – .............., местоживеене - гр. София, ул. "................ " № ..., ет.....управител на "...................." ООД
2. ...................... - ЕГН ..................., притежаващ лича карта № ......................, изд. на ................... г. от МВР - ........................, местоживеене- гр. София, ул. "................ " № ..., ет....., управител на "..........................." ООД.

Учредителите постигнаха съгласие за следното :

1. Учредява се Дружество с ограничена отговорност "..............................." ООД.

Седалище и адрес на управление: гр. ......., община ..............., ул............. №....

2. Предмет на дейност:
Маркетинг, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

3. Капитал:
5 000 /пет хиляди/ лв., разпределен в 50 /петдесет/ дяла с номинална стойност 100 /сто/ лв., от които са внесени 35 /тридесет и пет/ дяла в размер на 3 500 /три хиляди и петстотин/ лв.-70% от капитала. Дяловото участие на съдружниците е както следва:

1. ..........................– 25 /двайсет и пет/ дяла;
2. ........................... – 25 /двайсет и пет/ дяла.

4. Управление и представителство:

На Учредителното събрание на Дружеството се взе единодушно решение дружеството да се управлява и представлява от управителя ........................., ЕГН ..........................

5. Съдружниците приемат и подписват Дружествения договор.

6. Подаването на Заявлението за вписване на дружеството и придружаващата го документация в Търговския регистър при Софийски Градски съд се възложи на управителя .............................., ЕГН ..................

1. .................................
.....................................

2. .................................
.....................................

Подобни статии:
 

Реклама