Протокол от учредително събрание на акционерно дружество

Печат

ПРОТОКОЛ

ОТ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"…………................................................…………" АД

Днес, ............. година в град .............................................. се състоя УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ на ".................................................." АД. На събранието бяха представени следните учредители:

1. "...................................." АД със седалище в гр. ............, община ................ и адрес на управление ул. ...................., рег. по ф.д. № ........./...........г., парт. № ..........., том ....., стр. ...., представлявано от .................., ЕГН ....................., председател на СД;
2. ".........................." АД, със седалище и адрес на управление гр. ........, община ....................., ул. ................. № ......, рег. по ф.д. № ....../...... г., парт. № ......., том. ........, стр. ........, представлявано от .........................., ЕГН ........................, зам. председател на СД.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за учредяване на Акционерно дружество.

2. Приемане на Устав.

3. Избор на членове на Съвета на директорите.

4. Установяване размера на разноските по учредяването и възлагане на задължение за предприемане на действия за съдебна регистрация на Дружеството.

След направените разисквания събранието на учредителите единодушно прие следните решения:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл.163 от ТЗ учредява Акционерно дружество с :

Фирма: "................................................................" АД

Седалище: гр. ............................................., община ".........................................."

Адрес на управление: гр. .............................................,
бул. ....................................................................................... № ......

Предмет на дейност:

Предметът на дейност на Дружеството е
.......................................................................... ............................................ ............... ....................................................... ................................................... ....... ............................. ..................................................................................... ............................................. ................................................. ........................... ............... ..................... ................................... (Транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност, вътрешна и външна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, проектиране, производство, монтаж и сервиз на промишлени изделия, представителство /без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина), всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

Акционери учредители:

1. "............................................" АД със седалище в гр. ..................., община ....................... и адрес на управление ул. ..................№ ................, рег. по ф.д. № ................./................г., парт. № ................, том ..........., стр. .............., представлявано от .................................., ЕГН ........................, председател на СД;
2. "....................................." АД, със седалище и адрес на управление гр. ..................., община ........................., ул. .......................... № .........., рег. по ф.д. № ............../............ г., парт. № ..............., том. ................, стр. ............., представлявано от .........................., ЕГН ......................., зам. председател на СД.

Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции всяка с номинал 1 (един) лев.

СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА СЪС СРОК.

Учредителното събрание установи, че КАПИТАЛЪТ се ЗАПИСВА ИЗЦЯЛО.

1. "..............................." АД -- 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ броя акции, по 1 /един/ лев на обща стойност 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ лева.
2. "...................................." АД - 5 000 /пет хиляди/ броя акции, по 1 /един/ лева на обща стойност 5 000 /пет хиляди/ лева.

Събранието задължава всеки от учредителите веднага след подписване на настоящия протокол (с което се установява записването на акции) да внесе 25 % (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на записаните от него акции, както следва:

1. "..............................................." АД – 11 250 /единадесет хиляди двеста и петдесет/ лева;
2. "..............................................." АД – 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ лева.

Задължава всеки от учредителите да внесе останалите 75 % (седемдесет и пет процента) в срока, предвиден в Устава на дружеството след вписване на акционерното дружество в регистъра на ......................... окръжен съд / Софийски градски съд, в специална сметка на Дружеството, посочена от Председателя на СД.

По т. 2 от дневния ред:

Учредителното събрание приема проекта за Устав на Дружеството.

С подписване на този протокол се счита, че всички клаузи на Устава са безусловно приети и задължителни за всеки един от учредителите.

По т. 3 от дневния ред:

В съответствие с предвидената в Устава едностепенна система на управление на "....................................................." АД се избира Съвет на директорите в състав:

1. ............................................ с ЕГН .......................................
2. ............................................ с ЕГН .......................................
3. ............................................ с ЕГН .......................................

По т. 4 от дневния ред:

Установи размера на разноските по учредяването и възложи на ................................ да предприеме всички необходими действия за съдебна регистрация на Дружеството, както и за другите регистрации, които се изискват съгласно българското законодателство.

УЧРЕДИТЕЛИ:

За "......................................................................" АД
......................................................................

За "......................................................................" АД
......................................................................

Подобни статии: