ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА "............................" АД

Днес, .....................г. от 10.00ч. в гр. .........., ул. ..................................... № ... се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на "......................" АД.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 10.00 часа от .......................... – Изпълнителен директор на "............................." АД.

Думата беше дадена на председателя на комисията по регистрацията г-н/г-жа ...................., за да обяви резултатите. Г-н/г-жа ........................ обяви, че присъстват акционери, записали 50 000 /петдесет хиляди/ поименни акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Отбеляза се, че са спазени изискванията на чл. 223 от ТЗ. Предвид горното и на основание чл. 227 от Търговския закон се прие, че същото е законно, налице е необходимият кворум и събранието може да взема валидни решения.

Към протокола е приложен списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери - Приложение № 1.

Г-н/г-жа ................. предложи с оглед деловото протичане на събранието да бъдат избрани за председател – .................., секретар – .................... и преброител – .................................

Други предложения не постъпиха.

Гласували – 50 000 броя акции
За - 50 000 бр.
Против - няма
Въздържали се – няма

По т.1 от дневния ред - Промени в състава на СД, г-н .................. прочете предложението на СД неговият състав да не се променя, след което предостави думата на присъстващите акционери за изказвания.
Такива не бяха направени.
Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД неговият състав да не се променя.

Гласували – 50 000 броя акции
За - 50 000 бр.
Против - няма
Въздържали се – няма

Решение по т.1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема съставът на СД да не се променя.

По т.2 от дневния ред - Определяне възнаграждението на членовете на СД, Председателят на събранието представи предложението на СД, а именно: да не се заплаща възнаграждение на членовете на СД.
Други предложения не бяха направени, поради което се пристъпи към гласуване.

Гласували – 50 000 броя акции
За - 50 000 бр.
Против - няма
Въздържали се – няма

Решение по т.2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема да не се заплаща възнаграждение на членовете на СД.

По т.3 от дневния ред – Промяна на предмета на дейност на Дружеството, Председателят на събранието представи предложението на СД, а именно: предметът на дейност да се промени на: ...........................................................................................................................
Други предложения не бяха направени, поради което се пристъпи към гласуване.

Гласували – 50 000 броя акции
За - 50 000 бр.
Против - няма
Въздържали се – няма

Решение по т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема да се промени предметът на дейност на Дружеството.

По т.4 от дневния ред – разни, председателят на събранието даде думата на присъстващите за изказвания и предложения, но такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите на "....................................." АД беше закрито.

Председател:

...............................

Секретар:

...............................

Преброител:

...............................

 

Реклама