ПРОТОКОЛ
за приемане на дарение

Днес ……………………г. в гр. ...........................
.........................................................................................................................,
Данъчен номер: ............................, БУЛСТАТ: ........................................,
представлявана от ……………………………………...............................,

прие от
.....................................................................................................................

ЕГН................................. л.к. No………............издадена на................................от...............................

Адрес:........................................................................................................................................................
дарение в размер на ......................лв. (словом: ...................... лева)
лева, което да се използва съгласно договора между страните.

В удостоверение на горното двете страни се подписват:

За Дарителя:.......................

За Надарения: .....................

Настоящият протокол е неразделна част от договора за дарение.

 

Реклама