ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на съдружниците на "....................." ООД

Днес, ....................г. в гр. София се проведе Извънредно Общо събрание на съдружниците на "..........................." ООД.

На заседанието присъстваха всички съдружници:

1. .............................................
2. .............................................

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Обсъждане и вземане на решение за участие на "................." ООД в учредяването на ново дружество с ограничена отговорност - ".................." ООД. Предлага се новото дружество да се учреди съвместно с "..................." ООД.

По т.1 на дневния ред и на основание чл.137, ал.1, т.6 от ТЗ Общото събрание на съдружниците

реши:

Дава съгласие "......................" ООД да учреди съвместно с "..........................." ООД дружество с ограничена отговорност.

Определяне на размера на капитала на новоучреденото дружество, на начина на неговото записване и внасяне и на дяловото участие на "....................." ООД.

По т.2 от дневния ред Общото събрание на съдружниците

реши:

Капиталът на новоучреденото дружеството да е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла с номинална стойност 100 /сто/ лв., от които внесени 35 /тридесет и пет/ дяла в размер на 3 500 /три хиляди и петстотин/ лв., (70% от капитала), съответно притежание на:

1. ............................. ООД – 25 /двайсет и пет/ дяла;
2. ............................. ООД – 25 /двайсет и пет/ дяла,

като всеки от тях при учредяването трябва да внесе по 1750 лв.

3. Определяне на предмета на дейност на новоучреденото дружество с ограничена отговорност.

По т.3 от дневния ред Общото събрание на съдружниците

реши:

Предметът на дейност на дружеството да е маркетинг, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

4. Възлагане на .................... да представлява "......................" ООД при регистрацията на новоучреденото дружество.

По т.4 от дневния ред Общото събрание на съдружниците

реши:

Общото събрание на съдружниците възлага на .................., ЕГН ........... да представляват "....................." ООД в Учредителното събрание на новото дружество с ограничена отговорност, да конкретизира, съвместно с другия учредител на "....................." ООД, всички обстоятелства, уточняването на които е предпоставка за регистрирането на новото ООД, като подпише всички учредителни документи.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на съдружниците на "...................." ООД беше закрито.


ПРИСЪСТВАЛИ:

..................................
/............................./

..................................
/............................../

Подобни статии:
 

Реклама