Протокол от Извънредно Общо събрание на съдружниците на ООД - за ликвидация на дружеството

Печат

ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на съдружниците на ..................... ООД

Днес, .................... г. в гр. ........... се проведе Извънредно Общо събрание на съдружниците на ........................... ООД.

На заседанието присъстваха всички съдружници:

1. .............................................
2. .............................................

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на решение за прекратяване на дейността на ................. ООД и откриване на производство по ликвидация.

По т.1 на дневния ред и на основание чл.154, ал.1, т.2 от ТЗ Общото събрание на съдружниците

реши:

Дава съгласие ...................... ООД да прекрати дейността си и да започне производство по ликвидация.

2. Назначаване на управителя ................................. за ликвидатор на ..................... ООД, на основание чл. …........ от дружествения договор.

По т.2 от дневния ред Общото събрание на съдружниците

реши:

Ликвидатор на дружеството да бъде управителят ......................................, ЕГН ....................

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на съдружниците на .................... ООД беше закрито.

ПРИСЪСТВАЛИ:

..................................
/............................./

..................................
/............................./

Подобни статии: