ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите

на новоучреденото ".................................................." АД

Днес, ....................г., в гр. .......................... се проведе заседание на новоизбрания Съвет на директорите на ".................................................." АД.

На заседанието присъстваха всички членове, а именно:

1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
3. ........................................................................................

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Избиране на Председател и зам. председател на СД.

2. Вземане на решение за възлагане управлението и представителството на дружеството на изпълнителните членове на СД и определяне на възнаграждението им.

След направените разисквания Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По т.1 от Дневния ред

Избира за Председател на СД ................................................................................., за Зам. председател – ........................................................................................

По т. 2 от Дневния ред

Дружеството ще се представлява от Председателя на СД - ........................................................................., ЕГН ....................... и Зам. председателя на СД – ........................................................................., ЕГН ....................... заедно и поотделно.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:

1 ............................
...........................................

2 ............................
...........................................

3 ............................
...........................................

 

Реклама