ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на ".................................................." АД

Днес, ....................г., в гр. .......................... се проведе заседание на новоизбрания Съвет на директорите на ".................................................." АД.

На заседанието присъстваха всички членове, а именно:

1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
3. ........................................................................................

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на решение за учредяване на ново акционерно дружество - "................................................" АД, в което "................................................" АД да запише част от капитала, като останалата част от капитала ще се запише от "................................................" АД.
2. Определяне на размера на капитала на новоучреденото дружество, на броя на акциите, които "................................................" АД ще запише и на частта от капитала, която ще бъде реално внесена от "................................................" АД при учредяването.
3. Определяне на предмета на дейност на новоучреденото дружество.
4. Възлагане на ........................................................................................ – председател на СД и изпълнителен член да представлява "................................................" АД при регистрацията на новоучреденото дружество.

След направените обсъждания по т.1 от дневния ред Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

Дава съгласие "................................................" АД да участва в учредяването и да запише акции от капитала на ново акционерно дружество с фирма "................................................" АД.

По т.2 от дневния ред

Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции, всяка от които с номинал 1 (един) лев.

"............................................................" АД - 45 000 (четиридесет и пет хиляди) броя акции, на обща стойност 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева.
"............................................................" АД - 5 000 (пет хиляди) броя акции, на обща стойност 5 000 (пет хиляди) лева.

На учредителното събрание да се запише целият капитал на акционерното дружество и реално да се внесат 25 % от записания капитал, като "................................................." АД следва да внесе 11 250 лв., а
"..................................." АД следва да внесе 1 250 лв.

По т.3 от дневния ред

Предметът на дейност на Дружеството да е транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност, вътрешна и външна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, проектиране, производство, монтаж и сервиз на промишлени изделия, представителство /без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

По т.4 от дневния ред

Съветът на директорите възлага на ........................................................................., ЕГН ............................. да представлява "........................................................" АД при учредяването на "........................................................" АД като извърши всички необходими действия по съдебната регистрация на новоучреденото дружество и подпише всички учредителни документи. Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:

1 ............................
...........................................

2 ............................
...........................................

3 ............................
...........................................

 

Реклама