ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

"........................................." АД

Днес, .................... г. в гр. .................... се проведе заседание на Съвета на директорите на "................................" АД.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1: Вземане на решение за избор на нови председател и заместник-председател на Съвета на директорите.
Точка 2: Вземане на решение за избор на нови изпълнителни членове на Съвета на директорите на "........................................" АД и определяне на възнаграждението им.

По точка 1 от дневния ред Съветът на директорите прие следното

РЕШЕНИЕ:

За председател на Съвета на директорите се избира ........................................, ЕГН .............................., а за заместник-председател - ......................................, ЕГН ......................................., като се заменят досегашните председател и заместник председател на СД.

По точка 2 от дневния ред Съветът на директорите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Дружеството да се управлява и представлява от ......................, ЕГН ............................ и ......................., ЕГН ......................................., които да получават месечно възнаграждение в размер на ............................. лв.

................................................ ________________
................................................ ________________
................................................ ________________

 

Реклама