ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА

"............................" АД

 

Днес, .................. г. в гр. ...................... се проведе заседание на Надзорния съвет на ".................................." АД.

На заседанието присъстваха:

1. ........................ ЕГН ............................
2. ........................ ЕГН ............................
3. ......................... ЕГН ...........................

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1: Избор на председател на Надзорния съвет.
Точка 2: Вземане на решение за избор на членове на управителен съвет на "............................" АД и определяне на възнаграждението им.

 

По точка 1 от дневния ред Надзорният съвет прие следното

РЕШЕНИЕ :

За председател на Надзорния съвет се избира ......................, ЕГН .............................

По точка 2 от дневния ред Надзорният съвет прие следното

РЕШЕНИЕ :

 

В съответствие с предвидената в Устава двустепенна система на управление се избра Управителен съвет на Дружеството в състав:
1. ..........................., ЕГН ...................................
2. ..........................., ЕГН ...................................
3. ............................, ЕГН ..................................
4. ............................, ЕГН ..................................
5. ............................, ЕГН ..................................

и определя възнаграждение за всеки от членовете на УС в размер на ............... лв. за всеки месец.
......................................... _________________
......................................... _________________
......................................... _________________

 

Реклама