Процедури

31 Процедура по одобряване на технически инвестиционен проект от главния архитект на общината
32 Процедура по създаване на кадастрална карта за един имот или група имоти
33 Уведомяване на компетентните органи за започване на строежа и последваща заверка на заповедната книга
34 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
35 Пререгистрация по реда на Закона за търговския регистър
36 Пререгистриране на дружество с ограничена отговорност
37 Вписване (регистриране) на търговец - публично предприятие
38 ВПИСВАНЕ (РЕГИСТРИРАНЕ) НА КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ
39 Вписване (регистриране) на кооперация
40 Вписване (регистриране) на еднолично дружество с ограничена отговорност
41 Вписване (регистриране) на акционерно дружество
42 Вписване (регистриране) на събирателно дружество
43 Вписване (регистриране) на командитно дружество
44 Вписване (регистриране) на дружество с ограничена отговорност
45 ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРИРАНЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
 
Страница 3 от 4

Реклама