Процедури

16 Какво да направим ако искаме да преустроим жилищна сграда в хотел?
17 Възможно ли е да свържем два апартамента намиращи се един под друг, за да направим по този начин мезонет? Какви стъпки да се предприемат?
18 Задължително ли е ако искаме да извършваме строителни дейности в собствен имот да имаме разрешение за строеж? Как и от кого се издава този документ?
19 Как трябва да постъпим ако искаме да остъклим тераса на семейно жилище?
20 Какво трябва да направим ако искаме да предприемем топлоизолация на жилището, в което живеем? Третират ли се тези действия като строеж?
21 Недопускане и отстраняване на незаконното строителство
22 Издаване на лиценз и упражняване на консултантска дейност
23 РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
24 Издаване на разрешение за ползване
25 Издаване на разрешение за строеж в урбанизираните територии на общината от главния архитект на общината (района)
26 Издаване на удостоверение за нанасяне в кадастъра
27 Отриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
28 Отстраняване на непълноти или грешки в кадастралните планове
29 Процедура по издаване на виза за проектиране
30 Процедура по одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 
Страница 2 от 4

Реклама