Как може да се регистрира марка за територията на България? Какви документи са необходими?
Заявката за регистрация на марка се подава в Патентното ведомство на Р България, в един екземпляр, на бланка на Ведомството (напечатана или принтирана).
Заявителят трябва да определи за кой клас/ове стоки/услуги желае да регистрира своята марка и да ги нанесе в т.10 от формуляра. Само номерът от Международната класификация не е достатъчен. Необходимо е пълно изписване на съответния списък. От броя на посочените класове в заявката се определя и таксата, която за заявяване и експертиза до три класа е 200 лв., за всеки следващ посочен клас - по 60 лв. и за публикация - 40 лв.

Кой може да подаде заявка за марка?
Заявител може да бъде всяко българско физическо или юридическо лице. Заявителите могат да бъдат повече от един.

Каква е процедурата по регистрация на марка?
След заплащане на съответната такса за заявката се извършва формална експертиза. Всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална готовност, се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство и е достъпна чрез информационната услуга BPO on-line. В двумесечен срок от датата на публикация на заявката всяко лице може да подаде възражение срещу регистрацията на марката. След изтичане на този срок се извършва материална експертиза с постановяване на решение.

Колко време трае процедурата по регистрация на марка?
Процедурата по регистрация продължава не по-малко от година и половина от датата на подаване на заявката. Този срок може да се намали след подаване на молба за ускорена експертиза, като се заплати и допълнителна такса в размер на 200 лв.

Как и къде се плащат дължимите такси?
Дължимите такси може да заплатите на касата в регистратурата на Ведомството, по банков път, чрез стандартния банков превод, както и чрез електронно банкиране. Банковата сметка е посочена на сайта на Ведомството.

Какъв е срокът на действие на регистрацията? Как може да се поднови? Какви са таксите?
Срокът на действие на регистрацията на марка е десет години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да се подновява неограничено за следващи периоди от десет години. Подновяването се извършва след подаване на искане от притежателя, придружено от документ за платена такса.  Таксата за подновяване до изтичане срока на действие на регистрацията до три класа е 300 лв., за всеки следващ клас - 60 лв., а до шест месеца след изтичане срока на действие до три класа - 450 лв. и за всеки следващ по 90 лв.

Как може да се получи дубликат на свидетелство за регистрация на марка?
Издаването на дубликат е част от административните услуги, извършвани в Патентното ведомство, и се подчинява на вътрешните правила за организация на административното обслужване. Искането се подава в свободна форма от притежателя на марката, като се заплаща и такса от 40 лв.

Как се извършва промяна в името и/или адреса на притежателя на марка?
Промяната на име/адрес на притежателя на марка се извършва след подаване на съответното искане за промяна име и адрес, като се заплаща и такса от 80 лв. Притежателят се уведомява за извършеното действие.

Каква е процедурата по вписване на лицензионен договор, както и по прехвърляне на правото върху марка? Необходими документи и такси.
Притежателят на правото върху марка може да разреши използването й от трети лица за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, като във Ведомството се подаде искане за вписване на отстъпване на правото на ползване върху марка, към което се прилага лицензионният договор и документ за платена такса от 80 лв. Патентното ведомство издава удостоверение за вписването. Правото върху марка може да се прехвърли за всички или за част от стоките или услугите за които е регистрирана. На новия притежател се издава удостоверение.

Как може да се защити предаване и може ли да се защити текст на книга?
Радио и/или телевизионните предавания, както и книгите, са обект на авторско право, а не на индустриална собственост. Единствено техните заглавия биха могли да получат закрила като търговски марки, като в случая се следва описаната вече по-горе процедура.

Как се осъществява обратният контакт с експерт, който е изпратил съобщение относно подадената заявка?
Всички отговори трябва да се представят в писмен вид, в свободна форма, като задължително се посочва входящият номер на заявката. Срещи с експертите във връзка със заявки се осъществяват  в приемно време вторник и четвъртък от 14 до 17 часа.

Международна регистрация на марки

В края на декември т.г. Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ стартира он лайн услуга чрез инструмента Madrid System Goods & Services Manager /G&S Manager/ в помощ на заявителите на марки при попълването на списъка от стоки и услуги, който следва да бъде предоставен при подаването на международна заявка съгласно Мадридската система за международната регистрация на марки.G&S Manager е достъпен през портала  WIPO GOLD на страницата на СОИС и предоставя достъп до хиляди стандартизирани термини, класифицирани съгласно Деветото издание на Международната класификация за стоки и услуги за целите на регистрация на марки /Ницската класификация/. Той ще помогне на заявителите да изберат термините, които най-добре описват стоките и услугите, отнасящи се до тяхната марка.
Новия инструмент ще позволи да бъдат избегнати неточностите по отношение на класификацията или обозначаването на тези стоки и услуги и по този начин ще създаде сигурност за ползвателите на Мадридската система, че предоставят точното описание и класификационен индекс на стоките и услугите, за които ще бъде използвана марката. 
G&S Manager се предоставя на трите работни езика на Мадридската система – английски, френски и испански, и предоставя достъп до около 30 000 термина на английски и техните еквиваленти на френски и испански език.
През сайта на СОИС е достъпен също руски интерфейс на новото помагало, който предоставя достъп до около 16 000 термина, преведени от Федералния институт за индустриална собственост на Федералното ведомство за интелектуална собственост, патенти и търговски марки на Руската федерация /РОСПАТЕНТ/. Възможен е и автоматичен превод от руски език на някой от работните езици на Мадридската система на съставен от заявителя на марката списък на стоки и услуги.
СОИС работи и по други езикови версии на G&S Manager в сътрудничество с някои национални ведомства за търговски марки на страни - членки на Мадридския съюз.
Най-често задавани въпроси

Какво представлява международната закрила на марката?
Системата за международна регистрация на марките е уредена от два договора: Мадридска спогодба за международна регистрация на марките и Протокол относно Мадридската спогодба. Системата се администрира от Международното бюро на Световната Организация за Интелектуална Собственост (СОИС), което поддържа международния регистър и публикува международните регистрации в Бюлетина на СОИС за международните марки.Целта на системата е двупосочна. На първо място тя улеснява получаването на закрила на марките (едновременно на марки за стоки и услуги). Регистрацията на марка в международния регистър произвежда в посочените от заявителя договарящи страни действия, по същия начин както ако заявката за регистрация е била подадена директно във ведомствата на тези договарящи страни. Други договарящи страни могат да бъдат посочвани допълнително и след извършването на регистрацията. На второ място, като се има предвид, че една международна регистрация би могла да отговаря на множество национални регистрации, последващата закрилата процедура е улеснена. Като резултат, остава само една регистрация за поддържане и подновяване, а също така и промените, например промяна на притежател или промяна на име или адрес на притежател, или пък ограничаване списъка на стоките и услугите, могат да бъдат вписвани в международния регистър посредством една единствена формалност. Освен това, ако притежателят желае да прехвърли регистрацията по отношение само на няколко посочени договарящи страни или по отношение на някои стоки или услуги или желае да ограничи списъка на стоките и услугите по отношение само на няколко посочени договарящи страни, системата е достатъчно гъвкава и го позволява.

Какво трябва да се направи за получаване на международна регистрация и какви са предимствата?Заявка за международна регистрация на марка по реда на Мадридската Спогодба се подава само след предварителната й регистрация в Патентното ведомство на Република България  (формуляр ММ1 - само на френски език).
Заявка за международна регистрация на марка по реда на Протокола може да се подава както въз основа на подадена заявка за регистрация на същата марка в Патентното ведомство, така и въз основа на регистрирана в Патентното ведомство марка (формуляр ММ2 - на френски или английски език).
Заявка за международна регистрация на марка едновременно по реда на Мадридската спогодба и Протокола се подава само след предварителната й регистрация в Патентното ведомство (формуляр ММ3 - на френски или на английски език).

Какви са предимства на системата за международна регистрация?
Международната регистрация предоставя редица предимства за притежателя на една марка. След регистрацията на марката или подаването на заявката за регистрация във Ведомството на произхода, той трябва да подаде само една заявка, само на един от официалните езици и да заплати само една такса (вместо да подава заявки във всяко едно Ведомство по марки от договарящите страни, на различни езици, като заплаща различна такса за всяко ведомство). Освен това, не е необходимо притежателят да чака Ведомството на всяка договаряща страна, в която е поискал закрила, да излезе с положително решение по регистрацията на марката: ако Ведомството не е изпратило отказ за предоставяне на закрила в определения срок, се счита, че марката е получила закрила на територията на съответната договаряща страна. С една заявка за международна регистрация може да се осигури правна закрила на марка във всички страни - членки на Мадридската спогодба или Протокола или и двете. Международната регистрация има действие в тези страни, които специално са посочени в заявката за международна регистрация.Официален език на Мадридската спогодба е френският език. Официални езици на Протокола са френски и английски език, а от 01.04.2004 г. и испански език. Патентното ведомство не работи със заявки, подадени на испански език.

Откъде могат да се намерят формулярите за международна заявка?
Формулярите за международна регистрация на марка са публикувани на сайта на Патентното ведомство.В бланката на Патентното ведомство на български език, която представлява придружително писмо на действителната заявка за международна регистрация, се посочват основните данни от националната заявка или регистрация на марката.Бланката на СОИС на френски или английски език се влиза направо в страницата в Интернет на Световната организация за интелектуална собственост. Съобразно вида на международната заявка (по реда на Мадридската спогодба, по реда на Протокола или по реда едновременно на Мадридската спогодба и Протокола) се подбира съответният формуляр за попълване.Всички данни от националната заявка или регистрация се прехвърлят в превод на френски или английски език върху формуляра. Не се допуска промяна в знака, както и добавяне на нови стоки и/или услуги. Възможно е обаче ограничаване в списъка на стоките и/или услугите.

Какви такси се заплащат за международната регистрация на марка?
При подаване в Патентното ведомство на заявка за международна регистрация на марка се заплаща държавна такса от 150 (сто и петдесет) лева ако стоките и/или услугите са групирани в до три класа от Международната класификация на стоките и услугите, за които се регистрират марки. За всеки следващ клас се заплащат по 60 (шестдесет) лева.След проверка на заявката от Патентното ведомство, на заявителя, респективно неговият представител по индустриална собственост, се изпраща писмо, съдържащо калкулация на таксите, които следва да се заплатят в Световната организация за интелектуална собственост.
Калкулацията съдържа:
Основна такса за 10 години:- когато марката е словна, образна или комбинирана, без претенция за цвят- 653 шв. франка;- когато марката съдържа претенция за цвят - 903 шв. франка.- добавъчна такса от 100 шв. франка за всяка посочена страна - членка, освен ако посочената договаряща страна е договаряща страна, за която следва да се плати индивидуална такса по Протокола; размерът на индивидуалната такса се определя от всяка договаряща страна - членка на Протокола.  Препоръчително е заявителят предварително да направи калкулация на таксите за международната регистрация на своята марка. За целта в сайта на СОИС, в рубриката IP SERVICES – Trademarks (Madrid system) е поместен безплатен калкулатор – Fee Calculator. Таксата се изчислява като се избира България като страна на произход, броят на класовете на стоките и/или услугите, които заявката съдържа, посочва се дали марката е с претенция за цвят, колективна, сертификатна или марка за гаранция, или ако е черно-бяла – дали съдържа ли фигуративни елементи. След това се избират страните, в които заявителят желае да получи закрила. Калкулаторът дава резултати за таксите, които трябва да се заплатят в швейцарски франкове -- валутата за заплащане на таксите за международна регистрация.

Марка на Общността

Какво представлява марка на Общността?
Марката на Общността е знак за идентифициране и отличаване на стоки и услуги, който е валиден в цялата Европейска общност и е регистриран във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОНІМ) по реда, посочен в Регламент 40/94 на Съвета.Марката на Общността предлага еднаква закрила във всички страни от Европейския съюз по силата на една единствена регистрационна процедура пред OHIM.Тя е едновременно и алтернатива, и допълнение към двете гореописани процедури – регистрация на марката по национален и международен ред.

Как може да се подаде заявка за регистрация на марка на Общността?
Марка на Общността се заявява директно пред OHIM или в националното ведомство по индустриална собственост на страна - членка на ЕС.В случай на директно подаване на заявката в OHIM , досието може да бъде предадено лично в приемната на Ведомството в Аликанте, да бъде изпратено по пощата, по куриер или по факс. Когато заявката е подадена по факс, не е необходимо допълнително да се изпраща оригиналният екземпляр.Възможно е и така нареченото е-заявяване - заявката се изпраща чрез електронен формуляр по Интернет. Тъй като разходите за обработване на електронните заявки са по-малки, използването на този вид заявяване се поощрява, като основната заявителска такса е по-ниска.От датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз заявка може да се подава чрез Патентното ведомство на Р България, като тя трябва да е придружена с документ за платена такса за препращането й. Патентното ведомство поставя дата на получаване и изпраща заявката на OHIM в двуседмичен срок от получаването й.Заявката за марка на Общността трябва да съдържа:- искане за регистрация на марка на Общността;- информация, която позволява да се идентифицира заявителят;- списък на стоките и на услугите, за които се иска регистрацията;- изображението на марката.Заявка за марка на Общността може да се подаде на всеки от официалните езици на Европейската общност и той се приема за първи език. Допълнително се посочва и втори език, избран измежду петте работни езика на OHIM: испански, немски, английски, френски и италиански. Всички действия пред Ведомството след приключване на регистрацията се извършват на втория език. Освен това заявителят приема, че вторият език ще може да се използва от трети лица за подаване на възражения срещу регистрацията, искания за отмяна или заличаване на регистрацията.
За всяка заявка се заплаща основна такса и в случаите, когато са заявени повече от три класа, за всеки следващ клас се заплаща допълнителна такса.

Какво означава претенция за старшинство?
Ако са налице необходимите условия за това, в заявката може да бъде посочена т.нар. претенция за старшинство, а именно притежателят на национална или международна марка, която вече е регистрирана и е получила закрила в някоя от страните от ЕС, може да претендира за старшинство на тази предходна регистрация по отношение на марката на Общността. По този начин притежателят на марка на Общността ще може да ползва правата от тази предходна регистрация, дори ако престане да я поддържа. За да бъде валидна претенцията за старшинство е необходимо да е налице т.нар. „тройна идентичност” на марките, стоките и услугите и притежателя.

Каква е процедурата за регистрацията на марка на Общността?
При получаване на заявката експерт на Ведомството проверява дали тя съдържа всичко необходимо и дали са платени таксите. Ако е нужно, от заявителя се иска да отстрани съществуващи нередности. Този етап завършва, като на заявката се дава дата на заявяване.Следва извършване на проучване за наличието на предходни права, което се осъществява само ако заявителя изрично го е посочил при подаване на заявката за регистрация.Проучвателни доклади за съществуващи по-ранни марки се изготвят във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и във ведомствата на някои страни - членки на Европейския съюз, след като на заявката бъде поставена дата на заявяване.Следващ етап е проверка по абсолютни основания за отказ.Абсолютни основания за отказ са налице, ако знакът, за който е поискана регистрация е лишен от отличителни белези; на някой от езиците на Европейския съюз служи изключително за означаване вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето на производство на стока или на предоставяне на услуга, или друга характерна особеност на стоките или услугите; в някоя от страните - членки на Европейския съюз е станал обичаен във всекидневния език или в почтените и трайни търговски практики; противоречи на обществения ред и на приетите принципи на морала; е от такова естество, че може да заблуди обществеността, например по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или на услугите.Проверката се извършва за всички официални езици на Европейския съюз. Отказ се постановява, дори ако абсолютни основания за това са налице само за една единствена страна - членка на съюза. Възможно е пречките, свързани с липса на отличителност, да бъдат преодолени, ако в резултат на употреба знакът е придобил отличителен характер или „вторично значение“.Ако няма абсолютни основания за отказ и ако заявителят не оттегли своята заявка, след като получи проучвателните доклади за наличие на по-ранни права, заявката се публикува в Бюлетина на марките на Общността, издаван от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар на всички официални езици на Европейския съюз.В срок от 3 месеца след публикуването на заявка за марка на Общността, трети лица могат да подават възражения – т.нар. опозиция срещу регистрирането й. / Източник Патентно ведомство

Подобни статии:
 

Реклама