І. Наименование на административната услуга:
Издаване на удостоверение за регистрация на Служба по трудова медицина

ІІ. Правно основание: Чл. 25в, чл. 25г, чл. 25д отЗакона за здравословни и безопасни условия на труд/ЗЗБУТ/ (ДВ, бр. 124 от 1997 г., последно  изм. и доп. бр. 40 от 2007 г.)

ІІІ. Характеристика

Цел: Издаване на удостоверение за регистрацияна служби по трудова медицина, които отговарят на изискванията за състава и квалификация на персонала

Предмет: Регистрация на Служба по трудова медицина

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящето описание (текст) на административната услуга.

  1. Служба по трудова медицина: означава дейност от обсега на различни специалности, имаща за цел:

а)  опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа;
б) развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда;
в) повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа;
г) създаване на възможност за работещите лица да водят социален и икономически продуктивен живот и да допринасят положително за устойчивото развитие на нацията.
2. Национално представени работодателски организации: Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата,Съюз за стопанска инициатива, Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”,Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и Асоциация на индустриалния капитал в България.
3. Национално представителни организации на работещите – КНСБ и Конфедерация на труда “Подкрепа”.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

Компетентни органи: Удостоверението за регистрация на служба по трудова медицина се издава от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Заявител:
Юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Необходими документи:
За регистриране на службите по трудова медицина лицата, които са ги създали, подават в министерството на здравеопазването:
1. Заявление до министъра на здравеопазването с подпис и печат на лицето, създаващо службата.
2. Данни, съдържащи наименование, седалище, адрес и телефонен номер с подпис и печат на лицето, създаващо службата.
3. Копие от акта за съдебна регистрация или копие от друг документ за създаването на лицата по чл. 25, ал. 3 ЗЗБУТ.
4. Договор между работодатели - за случаите по чл. 25, ал. 3, т. 1 ЗЗБУТ.
5. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър.
6. Списък на минималния състав на специалистите от службата по трудова медицина,  утвърден и подпечатан от лицата, създаващи службата.
За целите на регистрацията се представя само списъка на минималния състав на службата.
7.* Нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и професионалния опит на специалистите:
За лицето с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и с придобита специалност "трудова медицина" е необходимо да се представят следните документи:
а) нотариално заверена диплома за завършено висше образование по медицина;
б) нотариално заверено удостоверение/диплома  за придобита специалност по „трудова медицина.
За лицето с висше техническо образование и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа е необходимо да се представят следните документи:
а) нотариално заверена диплома за завършено висше техническо образование;
б) официални документи за:
- трудов стаж;
- служебен стаж;
- осигурителен стаж;
- извършване на дейност в чужбина;
- длъжностни характеристики, заповеди и други,  удостоверяващи три години професионален опит областта на безопасността и здравето при работа.
За технически изпълнител с образование не по-ниско от средно се представя:
- нотариално заверена диплома, от която да е видно, че лицето е с образовние не по-ниско от средно.
* В случаите, когато е налице на несъвпадение на имената на дадено лице (лична карта, диплома, трудова, книжка и др.)  от състава на службата се представя Удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община.

8. Декларации на лицата  от представения състав на службата, че отговарят на изискванията на чл. 25б, ал. 3 от ЗЗБУТ.

9.Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз. Периодът от датата на издаване на Удостоверението до датата на внасяне на заявленитео следва да е не по-дълъг от 6 месеца.

10 Документ за платена такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 83/2007 г.) – за регистрация на служба по трудова медицина е определената такса е 407 лв., а за пререгистрация – 257 лв.

Вътрешен ход на процедурата:

І. Издаване на удостоверние за регистрация на служба по трудова медицина
1. Заявлението се подава в Дирекция “Канцелария и управление на човешките ресурси” в Звено за административно обслужване и по служебен път се изпраща на председателя на Комисията за регистриране на службите по трудова медицина, назначена от министъра на здравеопазването.
2. Техническият секретар на комисията разпределя между членовете на комисията постъпилите в Министерство на здравеопазването заявления в 3-дневен срок от датата на постъпването им.  
3. Членовете на комисията  извършват оценка на пълнотата на постъпилата в Министерството на здравеопазването документация за регистрация на  службите по трудова медицина и предават на техническия секретар на комисията изготвените становища в 20- дневен срок от датата на постъпване на съответното заявление.
4. В случаите, когато документацията е непълна, становищата по т. 1 съдържат описание на установените непълноти и нередовности и срок за тяхното отстраняване, който е  не по- кратък от 14 дни, съгласно чл. 25 г, ал. 2 от ЗЗБУТ.
5. Когато не са установени непълноти или нередовности, или те  са отстранени, изготвеното становище съдържа предложение за издаване на удостоверение за регистрация на службата по трудова медицина.
6. В срок до 5 дни от датата на изготвяне на становищата по т.. 1, те се обсъждат на заседание на комисията.
7. В срок до 5 дни от датата на проведеното заседание на комисията техническият секретар, въз основа на взетите решения:
- изготвя проект на писмо до заявителя, което съдържа констатираните непълноти и нередовности на документацията  или
- изготвя проект на удостоверение за регистрация на службите по трудова медицина или
- изготвя проект на мотивиран отказ за регистрация.
8. Изготвените документи по т. 5 се парафират от председателя и техническия секретар,  и се предлагат за подпис на министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

ІІ. Заличаване на регистрирни служби по трудова медицина

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за заличаване на регистрирани служби по трудова медицина от регистъра при:
1. подадено заявление от лицата, създали служби по трудова медицина, за заличаване от регистъра;
2. прекратяване дейността на лицата, които са създали служба по трудова медицина;
3. установени нарушения на изискванията на минималния състав на СТМ, сключването, изменянето и прекратяването на трудовите договори и нарушения на изискването за лицата, които не могат да се включват в състава на службата по трудова медицина и при изпълнение на конкретни задачи, а именно:
- лица, които работят в Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и техните контролни органи;
- медицински специалисти, загубили правоспособност по смисъла на Закона за здравето;
- лица, подписали договор с Националната здравноосигурителна каса и регистрирани в регионалните центрове по здравеопазване.
4. констатирани от контролните органи системни нарушения на изпълнение на основните дейности на СТМ, съгласно чл. 25а от ЗЗБУТ.
5. установяване наличието на документи с невярно съдържание, свързани с регистрацията на службата.

ІІІ. Министерството на здравеопазването води публичен регистър на службите по трудова медицина. Данните от регистъра се публикуват на страницата на Министерството на здравеопазването в интернет.
Регистърът  съдържа:
1. номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация на служба по трудова медицина или на удостоверението за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина;
2. наименование, седалище и адрес на управление и телефон на лицата по чл. 2, ал. 2, които са създали служба по трудова медицина;
3. поименен списък на специалистите по чл. 6, ал. 1;
4. номер и дата на заповедта за заличаване на регистрирана служба по трудова медицина;
5. настъпили промени по вписаните обстоятелства по т. 1 - 3.
Такси: чл. 12 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето - за регистрация на служба по трудова медицина е определената такса е 407 лв

Резултат от процедурата: издаване на удостоверение за  регистрация на Служба по трудова медицина.

V.Образци и формуляри:

Образец на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина съгласно Приложение № 2 на Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14/2008 г.)

Декларация на лице от представения състав на Службата, по трудова медицина, че отговаря на изискванията на чл. 25б, ал. 3 от ЗЗБУТ., съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14/2008 г.)

Подобни статии:
 

Реклама