І. Наименование на административната услуга:

Издаване на удостоверение за промяна на регистрацияна служба по трудова медицина (СТМ)

ІІ. Правно основание: Закон за здравословни и безопасни условия на труд/ЗЗБУТ/ - чл. 25 буква “д”, (обн. в ДВ, бр. 124 от 1997 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 40 от 2007 г.)

ІІІ. Характеристика

Цел: отразяване на настъпилите промени в обстоятелствата на вече регистрирана Служба по трудова медицина

Предмет: промяна на регистрация на Служба по трудова медицина

Вид регистрационен режим: издаване на удостоверение за промяна на регистрация на служба по трудова медицина и вписване на промяната в Регистъра на службите по трудова медицина

Задължени лица: лицата, създали Служба по трудова медицина - работодатели /самостоятелно или съвместно с други работодатели/,юридически или физически лица, регистрирани в България по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обслужване на работещи.

Видове регистрация: издаване на удостоверение

Значение на регистрацията:

  1. Данните за регистрацията на СТМ са приведени в съответствие с фактическото положение;
  2. СТМ са в състояние да извършват  дейностите, съгласно чл. 25, буква “а” на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
  3. Възможност за осъществяване на  контролна дейността на СТМ от Регионалните инспекциипо опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/;

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящето описание (текст) на административната услуга.

Служба по трудова медицина: означава дейност от обсега на различни специалности, имаща за цел:

а)  опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа;

б)  развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда;

в) повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа

г) създаване на възможност за работещите лица да водят социален и икономически продуктивен живот и да допринасят положително за устойчивото развитие на нацията.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

Компетентен орган: Министърът на здравеопазването.

Заявител, молител, задължено лице: лице, създало Служба по трудова медицина /работодател,юридическо или физическо лице, регистрирано в България по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обслужване на работещи/;

Необходими документи: За извършване на промяна на регистрация лицето подава уведомление до министъра на здравеопазването, придружено от документите, удостоверяващи промяната.

В случай, че с Тарифата по чл. 46 от Закона за здравето е определена такса за извършване на промяната, към уведомлението се прилага и документ за платена такса в размер, определен с тарифата. Към м. август 2007 г. изменението на Тарифата е в процес на изготвяне.

Вътрешен ход на процедурата:

  1. Уведомлението се подава в Дирекция “Канцелария и управление на човешките ресурси”, в Звеното за административно обслужване и по служебен път се изпраща на председателя на Комисията за регистриране на службите по трудова медицина, която предстои да се определи от Министъра на здравеопазването.

2. Предстои да се разработи Правилник за дейността на Комисията за регистриране на службите по трудова медицина, в който ще се уточни вътрешния ход на процедурата.

3. При непълнота и при нередовност на документите по ал. 1 министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице в 20-дневен срок от датата на подаване на уведомлението писмено уведомява лицата за констатирани непълноти и нередовности на документите, като с уведомлението определя срок не по-кратък от 14 дни за отстраняването им.

4. Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице, в 20-дневен срок от подаване на уведомлението за промяна на обстоятелствата или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовности, по предложение на Комисията за регистриране на службите по трудова медицина, отразява промените в Регистъра на службите по трудова медицина и издава удостоверение за промяна на регистрацията или прави мотивиран отказ.

5. Отказ за регистрация се прави в случаите, когато непълнотите и нередовностите в документите не са отстранени в допълнително определения срок или при несъответствие с изискванията за регистрация.

6. Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за заличаване на регистрирани служби по трудова медицина от регистъра при:

6.1. подадено заявление от лицата, създали служби по трудова медицина, за заличаване от регистъра;

6.2. прекратяване дейността на лицата, които са създали служба по трудова медицина;

6.3. установени нарушения на изискванията на минималния състав на СТМ, сключването, изменянето и прекратяването на трудовите договори и нарушения на изискването за лицата, които не могат да се включват в състава на службата по трудова медицина и при изпълнение на конкретни задачи, а именно:

- лица, които работят в Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и техните контролни органи;

- медицински специалисти, загубили правоспособност по смисъла на Закона за здравето;

-  лица, подписали договор с Националната здравноосигурителна каса и регистрирани в регионалните центрове по здравеопазване/

6.4. констатирани от контролните органи системни нарушения на изпълнение на основните дейности на СТМ, съгласно чл. 25а от ЗЗБУТ.

6.5. установяване наличието на документи с невярно съдържание, свързани с регистрацията на службата.

Отказът за регистрация и заповедта за заличаване подлежат на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Такси:  Съгласно чл. 12 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол се събира такса в размер на 257 лв.

Резултат от процедурата: издаване на удостоверение за промяна на регистрация на СТМ

V.Образци и формуляри: предстои разработването и утвърждаването им.

Подобни статии:
 

Реклама