1. Общи положения

            Процедурата по разглеждане на заявления задостъп до обществена информация се извършва по реда на Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Предоставянето на информацияе свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно задължените по закона субекти.

            Предоставянето на информация, гарантира откритост, достоверност и пълнота, предоставена при еднакви условия за достъп.

Председателят на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) информира обществеността за дейността на КЗЛД чрез публикуване на информация на интернет страницата на Комисията или съобщаване в друга форма (брошури, информационно табло, публикации в средствата за масово осведомяване и др.).

            Ръководителят на звеното за връзки с обществеността, отговарящ за връзките с обществеността, публикува информация по чл.14, ал.2 от ЗДОИ.

2. Процедура по извършване на административната услуга

·        Условия и предпоставки за упражняване на правото на достъп;

            Достъпът до официална и служебна обществена информация се предоставя по реда и при условията на чл.12 и 13 от ЗДОИ.

            Относно устното запитване или писменото заявление се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация.

·        Необходими документи;

            Заявление по образец, или друго писмено искане, което съдържа минимално изискваните от ЗДОИ реквизити.

·        Ход на процедурата

Писмените заявления се подават и регистрират в деловодството на Комисията   със самостоятелен регистрационен индекс в деня на тяхното постъпване. За писмени заявления се считат и заявленията, получени на посочвания в кореспонденцията факс, по електронен път чрез интернет страницата или по електронен път.

За подаване на писмени заявления за достъп до обществена информация се предоставя за ползване и формуляр по образец.

Формулярите -образци се предоставят на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес гр.София, бул.“Акад. Иван Евстратиев Гешов”№15.

Получените заявления по образец или друго писмено искане, се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните по чл. 25, ал.1, т. 1, 2 и 4 от ЗДОИ..

В деня на регистриране писмените заявления за предоставяне на достъп се насочват  към Председателя на КЗЛД.

            Председателят на Комисията с резолюция изисква от компетентния директор проверка за наличието на исканата или подобна информация в дирекцията.

            Когато заявлението е постъпило от средствата за масово осведомяване, то се насочва за разглеждане към ръководителя на звеното за връзки с обществеността.

            В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, съответният директор на дирекция, респ. ръководителят на

звеното за връзки с обществеността, изготвя писмено уведомление до заявителя.        Уведомлението се връчва от ръководителят на звеното за връзки с обществеността лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.

            Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок от 10 дни от получаване на писмото за уточняване, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

            Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат в 14 - дневен срок след датата на регистрирането им по реда на глава трета, раздел втори от ЗДОИ.

3. Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до обществена информация

Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от дежурен служител в приемната на Комисията, като се регистрират в автоматизираната деловодна програма със самостоятелен регистрационен индекс след съставянето на протокол за приемането им – /Приложение 2/.

Устните запитвания по предходната алинея се насочват към дирекцията, която е компетентна да предостави исканата информация.

На устните запитвания, за които не е съставен протокол след регистрация в деловодната система от служителя, който ги е приел, се отговаря от съответната дирекция, в която е постъпило запитването.

За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат разходи, в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя.

         Формите за предоставяне на достъп са посочени в чл.26, ал.1 от ЗДОИ.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат от заявителя, в зависимост от формата за предоставяне и съгласно нормативи, определени от министъра на финансите / Приложение №1/.

            4. Решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се вземат от Председателя на Комисията.

            Решенията и придружителните писма до заявителите се изготвят от служители, определени от Председателя на КЗЛД.

            Екземпляр от решението се връчва на заявителя от служителя от съответната дирекция определен да отговори, лично срещу подпис в срок от три дни от вземане на съответното решение или се изпраща с придружително писмо по пощата с обратна разписка.

            Копие от решението за достъп до обществена информация се връчва за изпълнение на съответния директор на дирекция, респ. ръководител на звено, в която се съхранява исканата информация.

            Директорите на дирекции организират предоставянето на исканата информация по реда на  ЗДОИ.

            Решенията на Председателя на КЗЛД за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказа за предоставянето й подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.40 от ЗДОИ.

            Председателят на КЗЛД организира изпращането на жалбите заедно с цялата преписка по издаване на обжалването решение по реда и в срока по чл.152, ал.2 и 3 от Адмиинстративнопроцесуалния кодекс.

            5. Предоставяне на достъп до обществена информация

            Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя или на друго лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно от заявителя, след заплащане на определените с решението разходи.

            Предоставянето на информацията се извършва в приемната, на специално обособено за целта място.

            За предоставения достъп се съставя протокол по образец в два екземпляра, който се подписва от заявителя и служителя, предоставящ достъпа. Единият екземпляр от протокола се предава на заявителя, а другият заедно с цялата преписка се предава за съхранение в деловодството на КЗЛД.

            6. Образци на документи свързани с процедурите на предварителен контрол.

            Неразделна част от настоящите процедури са образци на:

1.      Заявление за достъп до обществена информация;

2.      Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

3.       Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

4.      Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Процедурите са утвърдени със Заповед № РД-20/ 27.02.2009 г. на председателя на КЗЛД и влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване.

   Приложение №1

            Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:

            1. преглед на информацията - оригинал или копие;

            2. устна справка;

            3. копия на хартиен носител;

            4. копия на технически носител;

            5. комбинация от форми.

            Разходи за предоставяне на обществена информация, заплащани съгласно Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя :

   Посочените стойности на разходи са без ДДС и според вида на носителя.

1.дискета- един брой – 1.20;

2. СД – един брой – 5, 00 лв;

3. електронна поща – 1 МВ – 0,30 лв;

4. разпечатване- една страница /А 4/ - 0.12 лв;

5. ксерокопие – една страница /А 4/ - 0.09 лв;

6. факс – една страница /А 4/ - 0.60 лв;

7. видеодискета – един брой плюс стойността назаписа, изчислена в минута запис – 4.09 + 0.25 лв. на минута;

8. аудиокасета – един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис – 1.60 + 0.25 на минута;

9. устни справки – за 15 минути – 1.50 лв;

10. писмена справка – една страница /А 4/ - 1.59 лв.

Файлове за сваляне

Образци на формуляри
Образци на формуляри

Източник / Комисия за защита на личните данни

Подобни статии:
 

Реклама