Носи ли строителят отговорност за нанесени имуществени щети следствие на дефект на построената от него сграда?
Носи ли строителят отговорности по време на строителството за опазване на околната среда и инфраструктурата?
Кой следи за спазването на тези задължения на строителите?

Отговор от ДНСК

Съгласно разпоредбата на чл.163, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ строителят на съответния строеж носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия.
Самите новопостроени сгради са с 10 години гаранционен срок, в който възникналите проблеми се отстраняват за сметка на строителя, изпълнил строежа. Всичко това е добре да се фиксира и разпише надлежно в договорите, които гражданите подписват при възлагане на строителство на обект или при закупуването му. 
Изискванията към строежите съгласно ЗУТ се регламентират с чл.169.
Строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията на нормативните актове и технически спецификации за опазването на околната среда по време на строителството.
Разпоредбите на чл.179, ал.2 и §2 от ДР на ЗИД ЗУТ предвиждат задължения за собствениците или лицата, които управляват строежите да ги поддържат в добро състояние и изискващия се вид, като контролът по изпълнението на това задължение е възложен  на общинската администрация в лицето на кмета.
Съгласно приетата от Столичен общински съвет (СОС), Наредба за поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (НПОЧТСО), почистването и поддържането на чистотата в сградите дворовете и прилежащите към сградите територии се осигурява от физическите или юридическите лица, които експлоатират и стопанисват сградата.
Според разпоредбата на чл.4, ал.1 от същата наредба, отговорност за почистването и поддържането на чистотата на уличните платна, площадите и прилежащите им части, пешеходните алеи, парковете, кварталните градинки, подлезите, надлезите и другите обществени места, носи кметът на района, освен ако кметът на Столична община е постановил друго. В обхвата на тази отговорност влиза и търсенето на административно – наказателна отговорност за излизане на транспортни средства с непочистена ходова част от строителни или промишлени обекти.
Съгласно Закона за пътищата (ЗП) функции по отношение опазването чистотата на общинските пътища от движение с непочистени от кал машини или превозване на насипни материали, позволяващи тяхното разпиляване имат общините.
И в двата случая наказателни постановления за санкциониране на нарушителите се издават от кмета на общината.
Съгласно чл.25, ал.2 от Закона за пътищата в обхвата на пътя е забранено, както  превозването на мокри товари, които наводняват пътното платно, така и влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали.

 

Реклама