Отговор от ДНСК

За строежите от шеста категория по чл.147,ал.1, т.2,3,5, 7 и 8 на ЗУТ, когато се разполагат по имотните граници на поземлените имоти се съставя Раздел II, на протокол образец № 2 „Определяне на строителна линия и ниво на строежа”  .

За останалите строежи от шеста категория не се съставят актове и протоколи.

Редът и условията за съставяне на актове и протоколи са определени с наредба № 3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителство (ДВ, бр.72/2003г.).

В някои случаи при вътрешни преустройства  без засягане на конструкцията на сградата не се налага съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяна на строителна линия и ниво. Преценката в тези случаи се прави от квалифицирани и технически правоспособни лица – участници в строителството.

 

Реклама