Отговор от ДНСК

Задължително изискване е строежите да се изпълняват при влязло в сила разрешение за строеж.

Разрешение за строеж може да се издаде само на собственика на имота или  на лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот.

Разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление – по решение на общинския съвет - от главния архитект на района.

В случай, че имате съмнения за допуснати нарушения на нормативната уредба по устройство на територията, следва да се обърнете към администрацията на съответния район при Столична община, на територията на който е разположена жилищната Ви сграда. Съгласно Закона за устройство на територията общинската (районната) администрация осъществява контрол по прилагане на одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, както и по спазване на действащите нормативни актове за устройство на територията по отношение на строежите, които се извършват в териториалния обхват на района.

При констатирани нарушения, допуснати от извършителите на строежа, кметът на общината има правомощия да наложи глоби или имуществени санкции на нарушителите, както и да издаде заповед за спиране на строежа.

В случай, че се констатира незаконен строеж, кметът на общината (района) е длъжен да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол за предприемане на действия  по премахване.

 

Реклама