Какво трябва да направим ако искаме да предприемем топлоизолация на жилището, в което живеем? Третират ли се тези действия като строеж?

Печат

Отговор от ДНСК

По отношение на желанието Ви да направите топлоизолация на семейното жилище следва да имате предвид, че във всички случаи, в които жилището е част от сграда в режим на етажна собственост, то фасадата  е обща част по смисъла на Закона за собствеността и управлението й принадлежи на общото събрание на собствениците.

В зависимост от вида на строителните и монтажни работи, които се предвижда да се изпълнят, следва да се направи преценка от правоспособно лице, в коя от хипотезите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за разрешаване на строителството и според това да се изработи съответната документация.  

В определени случаи ЗУТ допуска издаване на разрешение за строеж и без да се одобряват проекти.

Във всички случаи преценка по отношение на необходимостта от одобряване на проекти се прави от главния архитект на общинската администрация.