Отговор от ДНСК

По отношение на желанието Ви да направите топлоизолация на семейното жилище следва да имате предвид, че във всички случаи, в които жилището е част от сграда в режим на етажна собственост, то фасадата  е обща част по смисъла на Закона за собствеността и управлението й принадлежи на общото събрание на собствениците.

В зависимост от вида на строителните и монтажни работи, които се предвижда да се изпълнят, следва да се направи преценка от правоспособно лице, в коя от хипотезите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за разрешаване на строителството и според това да се изработи съответната документация.  

В определени случаи ЗУТ допуска издаване на разрешение за строеж и без да се одобряват проекти.

Във всички случаи преценка по отношение на необходимостта от одобряване на проекти се прави от главния архитект на общинската администрация.

 

Реклама